کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و دول‍ت‌
ب‍ان‍ک‍داری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌( ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌( )ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌)
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ارز--ای‍ران‌--ن‍رخ‍ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌(اس‍لام‌ -- )ح‍س‍اب‍داری‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ م‍رک‍زی‌
پ‍ول‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ج‍ع‍ال‍ه‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌
پ‍ول‌ و ارز
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‍داری‌ -- ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌ -)ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ش‍ک‍ی‍ن‌،ف‍ردری‍ک‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ارل‍ن‌
ب‍ه‍م‍ن‍د، م‍ح‍م‍د
ف‍رج‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۳۰-
ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۰۷- ۱۳۶۰
ک‍ه‍ن‍دل‌، م‍ح‍م‍د
ع‍ج‍م‌ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ش‍ب‍ک‍ی‌، اص‍غ‍ر
ف‍راه‍ان‍ی‌ ف‍رد،س‍ع‍ی‍د،۱۳۲۷-
م‍ح‍م‍دی‌، ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌
م‍ظاه‍ری‌، رس‍ول‌،۱۳۴۲-
<خ‍دم‍ت‍گ‍زار= خ‍دم‍ت‍گ‍ذار>، ح‍م‍ی‍درض‍ا
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
ع‍ادل‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
زم‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
س‍رف‍راز، ل‍ی‍لا
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ پ‍ول‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،م‍وس‍س‍ه‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍دس‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری : بانک و عملیات بانکی
محمدی ، ولی الله ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۶۰۷‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پول ،ارز و بانکداری
زمانی فراهانی ، مجتبی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭ز۸‌پ۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبادی پول و بانکداری
اسمیت ، هارلن ؛  تهران موسسه علوم بانکی ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پول و ارز و بانکداری
مشبکی ، اصغر ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۵‌پ۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده به چهارمین سمینار بانکداری اسلامی " یک دهه عملکرد بانکداری اسلامی در ایران "۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۳۷۲
سمینار بانکداری اسلامی ( چهارمین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی )
حسنی ، باقر ؛  موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ح۴۶‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حکومت در اسلام
بهشتی ، محمد،۱۳۰۷- ۱۳۶۰ ؛  قم مرکز انتشارات قدس   ، [ ۱۳ ؟]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ب۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر" استقلال بانک مرکزی "
عادلی ، محمد حسین ؛  تهران موسسه تحقیقات پولی و بانکی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۸۱۱‬,‭‌ع۲د۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری داخلی -۱(تجهیز منابع پولی )
بهمند، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰/۲‬,‭آ۶‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی داخلی -۲( تخصیص منابع )
تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مرکز آموزش بانکداری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۲۷۰/۲‬,‭آ۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
میشکین ،فردریک ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌م۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های اقتصادی دراسلام
فراهانی فرد،سعید،۱۳۲۷- ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،موسسه دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ف۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بانکداری بین المللی -۱با تاکید بر مدیریت ریسک نوسانات نرخ ارز و بهره
رشیدی ، مهدی ،۱۳۳۰- ؛  تهران موسسه عالی بانکداری ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۹۶۹/۲‬,‭ر۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش < سازمانهای = سازمان های >پولی و مالی بین المللی در مالیه < بین الملل = بین الملل >
سرفراز، لیلا ؛  شیراز انتشارات نوید   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌س۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جعاله در بانک داری اسلامی
مظاهری ، رسول ،۱۳۴۲- ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۱‬,‭‌م۶‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
عجم حسنی ، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ع۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استانداردهای حسابداری موسسات مالی اسلامی
سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‌س۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پول ، ارز و بانکداری
فرجی ، یوسف ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶-۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
عوامل کلیدی در رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکداری اینترنتی در ایران
<خدمتگزار= خدمتگذار>، حمیدرضا ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بانک دولتی و< غیر دولتی = غیردولتی >در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
کهندل ، محمد ؛  تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3