کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازی‌درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- روان‌درم‍ان‍ی‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ب‍ازی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ -رف‍ت‍اری‌
ب‍ازی‌درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
اک‍س‍لای‍ن‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ام‍ی‌،- ۱۹۱۱
طری‍ق‍ت‍ی‌ ان‍اری‌، زه‍را
ک‍داس‍ن‌، ه‍ای‍دی‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
آگ‍ه‌:ارج‍م‍ن‍د
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ی‍ادواره‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده ای از روش های < بازی درمانی = بازی درمانی >
کداسن ، هایدی جی . ؛  تهران آگه :ارجمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۵‬,‭‌ک۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در جستجوی خویش
اکسلاین ، ویرجینامی ،- ۱۹۱۱ ؛  تهران فرهنگستان یادواره   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
اثربخشی بازی درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب کودکان بی سرپرست ۵ تا ۷ سال شهر تهران
طریقتی اناری ، زهرا ؛  علم وفرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک