کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
اش‍رف‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ع‍ج‍م‌ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌، ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تعاریف و اصطلاحات بازرگانی - اقتصادی
اشرف زاده ، حمیدرضا ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۰۲/۵‬,‭‌ف‍لا۵آ۵‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مکاتبات تجاری "ارتباطات در صادرات "
گوهریان ،محمد ابراهیم ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۲۱‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عملیات بانکی بین المللی
عجم حسنی ، محمد ؛  تهران موسسه بانکداری ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۳۸۸۱‬,‭‌ع۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک