کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اح‍ت‍م‍الات‌--م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آم‍ار --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌( ری‍اض‍ی‍ات‌)
 
پدیدآور:
ه‍وئ‍ل‌، پ‍ل‌ گ‍ره‍ارد،۱۹۰۵-----
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌،ع‍ب‍دال‍رض‍ا
ه‍وئ‍ل‌، پ‍اول‌ ج‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۲۸-
اش‍پ‍ی‍گ‍ل‌، م‍اری‌ آر.، ۱۹۴۳ - م‌.
ب‍ازرگ‍ان‌ لاری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
آئ‍ی‍ژ
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه احتمال
هوئل ، پل گرهارد،۱۹۰۵----- ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‍ه۹‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ،عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز، مرکز نشر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ب۲ر۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای آمار و احتمال
بازرگان لاری ، عبدالرضا،۱۳۲۸- ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی
بازرگان لاری ، عبدالرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳/۲۵‬,‭‌ب۲آ۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه آمار
هوئل ، پاول جی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و< مسائل = مسایل >احتمال و آمار
اشپیگل ، ماری آر.، ۱۹۴۳ - م . ؛  تهران آئیژ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ف‍لا۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک