کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ول‍ی‍د --ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ --رف‍ت‍ار
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
رق‍اب‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ص‍وف‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ی‍گ‍ان‌، وارن‌ج‍ی‌،۱۹۳۶-
م‍وون‌، ج‍ان‌س‍ی‌
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د،۱۳۲۷-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ون‍وس‌ ،داور
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۹-
رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ری‍س‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍وران‌، ج‍ی‍م‌
ب‍ات‍را،پ‍روم‍د
ه‍وروی‍ت‍ز، ژاک‌
ری‍س‌، ال‌
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌،۱۹۳۲-م‌.
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د، ۱۳۲۷-
ام‍ی‍دی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۵۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍م‍ت‌
ی‍س‍اول‍ی‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ن‍ش‍ر آن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آت‍روپ‍ات‌
ب‍اران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ح‍روف‍ی‍ه‌
س‍ارگ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ه‍زاره‌ س‍وم‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ک‍رج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )
ونوس ،داور ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
روستا، احمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی
محمدیان ،محمود،۱۳۴۹- ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۲۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی : تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ،اجرا و کنترل
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران آتروپات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار
باترا،پرومد ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ب۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
موون ، جان سی ؛  تهران نشر آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار( بازاریابی )
رضایی نژاد، عبدالرضا ؛  تهران انتشارات جعفری با همکاری و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح تجاری یک صفحه ای
هوران ، جیم ؛  تهران باران   ، [?۱۳۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هفت کلید استراتژی خدمات
هورویتز، ژاک ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭‍ه۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
امیدیان ، مسعود،۱۳۵۳- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی جهانی
کیگان ، وارن جی ،۱۹۳۶- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ک۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارخانه الکترونیکی
صوفی ، منصور ؛  تهران هزاره سوم اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ص۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<جهانی شدن = جهانی شدن >و اخلاق : رویکرد بنگاه های اقتصادی
موسوی ، محمدعلی ؛  تهران مرکز مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌م۹‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق
هلر، رابرت ،۱۹۳۲-م . ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۸‬,‭‍ه۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
روستا، احمد،۱۳۲۷- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای پیشتازان بازار
تریسی ، مایکل ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مک کورمک ، مارک ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای بازاریابی :۲۲ قانون تغییرناپذیر مدیریت بازاریابی
ریس ، ال ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5