کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ --ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ول‍ی‍د --ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ --رف‍ت‍ار
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
رق‍اب‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ک‍ورم‍ک‌، م‍ارک‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ص‍وف‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ی‍گ‍ان‌، وارن‌ج‍ی‌،۱۹۳۶-
م‍وون‌، ج‍ان‌س‍ی‌
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د،۱۳۲۷-
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ون‍وس‌ ،داور
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۹-
رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
م‍وس‍وی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ت‍ری‍س‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍وران‌، ج‍ی‍م‌
ب‍ات‍را،پ‍روم‍د
ه‍وروی‍ت‍ز، ژاک‌
ری‍س‌، ال‌
ه‍ل‍ر، راب‍رت‌،۱۹۳۲-م‌.
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د، ۱۳۲۷-
ام‍ی‍دی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود،۱۳۵۳-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
س‍م‍ت‌
ی‍س‍اول‍ی‌
آت‍روپ‍ات‌: آم‍وخ‍ت‍ه‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌
ن‍ش‍ر آن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍اران‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ح‍روف‍ی‍ه‌
س‍ارگ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
ه‍زاره‌ س‍وم‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ک‍رج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )
ونوس ،داور ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
روستا، احمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی
محمدیان ،محمود،۱۳۴۹- ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۲۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی : تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران آتروپات : آموخته   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار
باترا،پرومد ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ب۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
موون ، جان سی ؛  تهران نشر آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار( بازاریابی )
رضایی نژاد، عبدالرضا ؛  تهران انتشارات جعفری با همکاری و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح تجاری یک صفحه ای
هوران ، جیم ؛  تهران باران   ، [?۱۳۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هفت کلید استراتژی خدمات
هورویتز، ژاک ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭‍ه۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
امیدیان ، مسعود،۱۳۵۳- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی جهانی
کیگان ، وارن جی ،۱۹۳۶- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ک۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کارخانه الکترونیکی
صوفی ، منصور ؛  تهران هزاره سوم اندیشه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ص۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<جهانی شدن = جهانی شدن >و اخلاق : رویکرد بنگاه های اقتصادی
موسوی ، محمدعلی ؛  تهران مرکز مطالعات جهانی شدن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌م۹‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فروش موفق
هلر، رابرت ،۱۹۳۲-م . ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۸‬,‭‍ه۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
روستا، احمد،۱۳۲۷- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای پیشتازان بازار
تریسی ، مایکل ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ت۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد
مک کورمک ، مارک ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌م۷‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استراتژیهای بازاریابی :۲۲ قانون تغییرناپذیر مدیریت بازاریابی
ریس ، ال ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5