کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ازاری‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ب‍ازار ی‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
آگ‍ه‍ی‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‍ی‌--م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ی‍م‍ه‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌-- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍ت‍ری‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ --رف‍ت‍ار
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
م‍وون‌، ج‍ان‌س‍ی‌
ک‍ات‍ل‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ون‍وس‌ ،داور
ع‍ل‍ی‌، م‍وآ
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ک‍ن‌، آی‍رون‍ز
م‍ح‍م‍دی‍ان‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۹-
رض‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍دال‍رض‍ا
<ب‍اب‍ائ‍ی‌= ب‍اب‍ای‍ی‌ >زک‍ل‍ی‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۳۲-
ه‍وران‌، ج‍ی‍م‌
ب‍ات‍را،پ‍روم‍د
ش‍ول‍ت‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ج‍ان‌،۱۹۰۲-
دس‍ت‍ب‍از، ه‍ادی‌، ۱۳۲۰-
گ‍ل‍داس‍ت‍ون‌،دی‍وی‍د
ه‍وروی‍ت‍ز، ژاک‌
روس‍ت‍ا، اح‍م‍د، ۱۳۲۷-
گ‍وه‍ری‍ان‌،م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌۱۳۳۱-
ب‍ران‍چ‌، آل‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ن‍ش‍ر ادب‍س‍ت‍ان‌
آت‍روپ‍ات‌: آم‍وخ‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر آن‌
ب‍اران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،اداره‌ ک‍ل‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ع‍ام‍لات‌ س‍ه‍ام‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ح‍روف‍ی‍ه‌
س‍ارگ‍ل‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ک‍رج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی
شولتس ، ویلیام جان ،۱۹۰۲- ؛  تهران موسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۴۷،۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ش۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات بازاریابی ( نگرشی کاربردی )
ونوس ،داور ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۲‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی صادرات ( راهنمای کاربردی )
برانچ ، آلن ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ب۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی
روستا، احمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت فروش در صادرات
گوهریان ،محمد ابراهیم ۱۳۳۱- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌گ۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >در فعالیتهای اقتصادی جدید و پرمخاطره
گلداستون ،دیوید ؛  تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ،اداره کل مستقل معاملات سهام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۵۲۱‬,‭‌گ۸‌س۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول بازاریابی
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران نشر ادبستان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی
محمدیان ،محمود،۱۳۴۹- ؛  تهران حروفیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۶۳‬,‭‌م۲۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کلیات بیمه های اشخاص
دستباز، هادی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭د۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی : تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، اجرا و کنترل
کاتلر، فیلیپ ؛  تهران آتروپات : آموخته   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی بیمه
کن ، آیرونز ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ک۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای تحول در اندیشه و رفتار
باترا،پرومد ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۸‌ب۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آموزشی فنون مدیریت کیفیت در یک هفته
گروه کارشناسان ایران ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
موون ، جان سی ؛  تهران نشر آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازار( بازاریابی )
رضایی نژاد، عبدالرضا ؛  تهران انتشارات جعفری با همکاری و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۱۳‬,‭ر۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی < بین المللی = بین المللی >
<بابائی = بابایی >زکلیکی ، محمدعلی ،۱۳۳۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۹‬,‭‌ب۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طرح تجاری یک صفحه ای
هوران ، جیم ؛  تهران باران   ، [?۱۳۸]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هفت کلید استراتژی خدمات
هورویتز، ژاک ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭‍ه۹‍ه۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی اثربخش
علی ، موآ ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ع۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9