کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ب‍ارگ‍ذاری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ص‍ال‌T -buts
اع‍ض‍ای‌ ف‍ولادی‌ س‍رد ن‍ورد ش‍ده‌
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ درس‌ ب‍ارگ‍ذاری‌ ع‍م‍ران‌
ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ب‍ت‍ن‌( ب‍ت‍ون‌ )م‍س‍ل‍ح‌ وی‍ژه‌
ق‍اب‌ خ‍م‍ش‍ی‌ ف‍ولادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
پ‍ی‌ س‍ازی‌
ب‍ارگ‍ذاری‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ارگ‍ذاری‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ا --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ب‍ارگ‍ذاری‌ ان‍ف‍ج‍اری‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ا(م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
 
پدیدآور:
<ج‍وادزاده‌= ج‍واد زاده‌>، ح‍م‍ی‍د
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ک‍ام‍ران‍ی‌ راد، رض‍ا
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
رح‍م‍ت‍ی‌ ک‍وک‍ن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍اب‍ا
ع‍اب‍دی‌ ن‍ی‍ک‌، ف‍ره‍اد
م‍ح‍م‍دی‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌
زن‍ج‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍را
ج‍لال‌ ب‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸-
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
ج‍ه‍ان‌ ف‍ک‍ر، اح‍س‍ان‌
<م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد= م‍س‍ت‍وف‍ی‌ن‍ژاد>، داود،۱۳۳۹-
ک‍لان‍ت‍ری‌، رض‍ا
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، اح‍م‍د
ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍ا ، م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر،۱۹۱۵-
 
ناشر:
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آش‍ی‍ان‌
ف‍راه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍زن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور
م‍دی‍ری‍ت‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح
بیر، فردیناند پیر،۱۹۱۵- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۸-۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ب۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستمهای >باربر
<مستوفی نژاد= مستوفی نژاد>، داود،۱۳۳۹- ؛  اصفهان ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۸-۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری سازه ها
خیرالدین ، علی ،۱۳۴۳- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<آئین نامه = آیین نامه >حداقل بار وارده بر ساختمان ها و ابنیه فنی ( تجدیدنظر در استاندارد۵۱۹)
تهران مدیریت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۲۰‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکزنشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه شمای بارگذاری در آنالیز استاتیکی غیرخطی ( پوش آور )برای پلها و پیشنهادی برای بارگذاری بهینه
جهان فکر، احسان ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله :مبانی و کاربرد
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران فراهنگ   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نمونه سوال درس بارگذاری موسسه آموزش عالی صدرا
عابدی نیک ، فرهاد ؛  تهران
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مسائلی از بارگذاری
محمدی ، امیرعباس ؛  تهران کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌م۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تئوری صفحات و پوسته ها
علی نیا ، محمد مهدی ؛  تهران آشیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ع۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پاسخ < غیر خطی = غیرخطی >قابهای فولادی < مهار بندی شده = مهاربندی شده >و مهار بندی نشده تحت بارهای انفجاری
رحمتی کوکنده ، علی بابا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۴۹،CT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها >همراه با پروژه
جلال بد، محمد، ۱۳۳۸- ؛  تهران نیوشانگار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ج۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی و تحلیل بار افزون )revohsuP( با استفاده از نرم افزارهای < = 0002 paSسپ ۲۰۰۰ > و< = SBATEایتبز>
نیکنام ، احمد ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۵۴۳-۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، نرسیده به جمهوری ، جنب نمایشگاه ایرانیان ،نام قبلی ناشر :متفکران متفکران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ن۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها( >ویژه آزمون نظام مهندسی )
کامرانی راد، رضا ؛  تهران موسسه انتشارات سری عمران قلم داور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر واشر بر رفتار چرخه ای اتصال < تی استاب = تی استاب >با< پیچ های = پیچهای >مقاومت بالا
کلانتری ، رضا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۵۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر بازشوی جان در رفتار تیرهای فولادی < سرد نورد شده = سردنورد شده >با مقاطع دوبل ناودانی
شعبانی ، فرزانه ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۶۹،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عددی و پارامتری اتصالات < = SBRآر بی اس >در< قاب های = قابهای >خمشی فولادی تحت بارهای رفت و برگشتی
<جوادزاده = جواد زاده >، حمید ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۷۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد< لرزه ای = لرزه ای >قاب خمشی بتن آرمه ویژه با استفاده از پوشش های < = PRFاف آر پی >پیش تنیده و معمولی در تیر و ستون ها
زنجانی ، سمیرا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۹۸،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2