کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌
 
پدیدآور:
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۵-
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌، م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ب‍ت‍ک‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ۱[ یک ]
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد تربیت معلم ، مرکز فرهنگی انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در ریاضیات گسسته
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران مبتکران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی ( ۱( )رشته ریاضی )
بابلیان ، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷/۳‬,‭‌ب۲آ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک