کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ب‍اب‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌(ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ --ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
گ‍راف‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ف‍ارس‍ی‌ - دس‍ت‍ور - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ در وب‌)PHP (
وی‍ژوال‌C++
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ا
ص‍ف‍ح‍ه‌ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
زب‍ان‍ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وب‌(ب‍ازی‍اب‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌)
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌، ج‍واد،۱۹۰۷-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ول‍ی‌،پ‍ی‍ت‍ر
<اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌= اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز>، وی‍ل‍ی‍ام‌
دارل‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ک‍ی‍س‌
دی‍ت‌، س‍ی‌ .ج‍ی‌.
اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۱۱-
پ‍رات‌ ، ت‍رن‍س‌ دب‍ل‍ی‍و
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍اک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ب‌.دی‍وی‍د،
ن‍ی‍پ‍ول‍ی‍ت‍ان‌، ری‍چ‍ارد
ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍س‍رای‌ ب‍اب‍ل‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
پنج گفتار در دستور تاریخی زبان فارسی
ابوالقاسمی ، محسن ،۱۳۱۱- ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۶۸۶‬,‭‌ف‍لا۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام
علی ، جواد،۱۹۰۷- ؛  بابل کتابسرای بابل   ، ۱۳۶۷-
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۳۱‬,‭‌ع۸۱۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .جی . ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = LMX-LMTHD-LMTH اچ تی ام ال -دی اچ تی ام ال -ایکس ام ال >
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ج۷ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک کامپیوتری
کولی ،پیتر ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و< پیاده سازی = پیاده سازی >زبانهای < برنامه سازی = برنماه سازی >
پرات ، ترنس دبلیو ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام =[teN.prahs J جی .شارپ دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ج۵آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان < = C سی :>مرجع کامل
<جعفرنژادقمی = جعفر نژاد قمی >، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = TEN.prahs C سی شارپ دات نت >
جعفرنژاد قمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم ها= الگوریتمها( >با شبه کدهای ++< = Cسی پلاس پلاس )>
نیپولیتان ، ریچارد ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴-۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و معماری کامپیوتر(طراحی برای کارایی بهتر)
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انتقال < داده ها= داده ها >و< شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های خبره
دارلینگتون ، کیس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک نت
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۶و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول طراحی مدارهای منطقی
مانو، موریس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = PHP پی .اچ .پی > .
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷‬,‭‌پ۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام = ]TEN.PSA ای .اس .پی .دات نت ]
جعفرنژادقمی ، عین الله ، ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۵‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شبکه به زبان < = ten.prahs C سی شارپ .نت >
ماکوفسکی ، ب .دیوید، ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام برنامه نویسی با ویژوال C++
جعفرنژادقمی ، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3