کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ س‍رور ف‍ع‍ال‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ وب‌
س‍رور اطلاع‍ات‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، اح‍س‍ان‌
طال‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۶۴-
اک‍ب‍ری‌، ب‍ه‍زاد،۱۳۵۲ -،گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رض‍ای‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
<ن‍ی‍ک‍خ‍و= ن‍ی‍ک‌ خ‍و>،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
دی‍ت‍ل‌ ، ه‍اروی‌
ب‍ب‍ری‍ان‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۶۲-
ج‍ون‍ز، آن‍ت‍ون‍ی‌
ع‍ب‍ادی‌،<غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌= غ‍لام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ >،۱۳۴۹-
آی‍ت‍ک‍ن‌، پ‍ی‍ت‍ر
ون‍ز، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
م‍ارت‍ی‍ن‌، ج‍و
 
ناشر:
س‍ی‍ن‍ا ت‍ص‍وی‍ر
ص‍ف‍ار : اش‍راق‍ی‌
ن‍م‍ا
ن‍ص‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ط اول‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌، م‍ان‍ل‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برنامه نویسی اینترنت با cisaB lausiVویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
آیتکن ، پیتر ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭و۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت :برنامه نویسی کاربردی روی سرویس دهنده وب
اکبری ، بهزاد،۱۳۵۲ -،گردآورنده و مترجم ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شبکه در محیط< = TEN.tfosorciM میکروسافت دات نت >
جونز، آنتونی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۲۵‬,‭‌ج۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < برنامه نویسی = برنامه نویسی >اینترنت و وب
دیتل ، هاروی ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۶‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی اینترنت
ملکیان ، احسان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < = ten.psA ای اس پی دات نت >
مارتین ، جو ؛  تهران سینا تصویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = CVM TEN.PSA ای اس پی دات نت ام وی سی >به زبان < = TEN.prahsCسی شارپ دات نت >
<نیکخو= نیک خو>،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی < = 2 thgilrevliS سیلور لایت ۲>
ونز، کریستین ؛  تهران نما   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭و۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی < >شی ء گرا= شی گرا >در< = 0.4 TEN.PSAای اس پی دات نت ۴>
ببریان ، حمیدرضا،۱۳۶۲- ؛  تهران پندار پارس ، مانلی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 4 TEN.PSAای اس پی دات نت >در< = prahs Cسی شارپ >و< = BVویژوال بیسیک >
عبادی ،<غلامحسین = غلام حسین >،۱۳۴۹- ؛  تهران صفار : اشراقی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ع۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی تحت وب از پایه تا پیشرفته 8002 revreS LQS ,0.4 TEN.PSA ,SSC ,LMTHX
طالبی ، حمیدرضا،۱۳۶۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ط۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی اینترنت
رضایی ، عباسعلی ؛  مشهد انتشارات خط اول   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۷۵‬,‭ر۶‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک