کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادراک‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،- ۱۳۱۷
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر آروی‍ن‌ وی‍ژه‌، پ‍ی‍ام‌ آوران‌ ک‍ل‍ک‌ آزاد
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >احساس و ادراک
ایروانی ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >آزمایشی ( تجربی )
ایروانی ، محمود،- ۱۳۱۷ ؛  تهران نشر آروین ویژه ، پیام آوران کلک آزاد   ، ۱۳۸۰-۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک