کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍رز، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍ان‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
م‍ات‍ری‍س‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ای‍رز، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۱-
<آی‍رز= ای‍رز>، ف‍ران‍ک‌،۱۹۰۱ - م‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل معادلات دیفرانسیل بیش از ۱۹۰۰ مسئله کاملا حل شده همراه با افزوده هایی از مترجم
ایرز، فرانک ، ۱۹۰۱- ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل ماتریس ها :شامل ۳۴۰ مسئله حل شده
<آیرز= ایرز>، فرانک ،۱۹۰۱ - م ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد اصفهان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک