کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌-- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
ک‍ار-- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌--ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ش‍ه‍رداری‌-- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌، اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌۱۳۳۳-
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۲۳-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍روزش‌
ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ع‍ی‍ن‌ اداره‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ول‍وی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌
ح‍ق‍وق‍دان‌:ن‍ش‍ر ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ( مشتمل بر آخرین اصلاحات اسفندماه ۱۳۷۶ و مفاد مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۷۷...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ملی ساختمانی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ف‍لا۹۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۶۸-
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن به انضمام آیین نامه هیات عالی نظارت و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران حقوقی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ت۳۳آ۳۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه دوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۷۴- ۱۳۷۸ : مصوب ۰۲ /۷۳/۹مجلس شورای اسلامی
ایران ، احکام و قوانین ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی ، اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵.۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :حدود - قصاص - دیات ، تعزیرات ( مجازات های بازدارنده )مصوب دوم خرداد۱۳۷۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳۱۳۷۵‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت ؛ با اصطلاحات جدید شامل قوانین :تجارت ، اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت ( شرکتهای سهامی عام و خاص )
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ح۴‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه آن مصوب هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۷۱
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] مولوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۸۴‬,‭آ۲۶‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،( ۱۳۸۳-۱۳۷۹ )مصوب ۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹۴‌ق۲۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به خانواده :زن در قانون اساسی -حقوق ملت در قانون اساسی ...با آخرین اصلاحیه ها والحاقات همراه با...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۴‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۶۸ همراه با نظریات تفسیری شورای نگهبان
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ق۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری
ایران .قوانین و احکام ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اجاره :آنچه موجر و مستاجر باید بدانند بانضمام قانون وآئین نامه تملک آپارتمانهانمونه اسنادودادخواست و واژنامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابنامه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحات
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] موسسه معین اداره با همکاری انتشارات مدیریت   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دادگاههای عام :پیشینه ساختار و تشکیلات ، آیین دادرسی
کشاورز، بهمن ۱۳۲۳- ؛  تهران حقوقدان :نشر عصر حقوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌ک۵د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۳۰‬,‭‌ب۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3