کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ث‍ب‍ت‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ وم‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌--ای‍ران‌--ام‍ور م‍ال‍ی‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ث‍ب‍ت‌--ای‍ران‌-- ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌ خ‍ارج‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
آذرپ‍ور، ح‍م‍ی‍د،۱۳۳۹-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
دوس‍ت‍ی‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون صدور چک و مسائل حقوقی پیرامون آن :باتوجه به قانون اصلاحی ۷۲
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :درسهای از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ثبت :شرکتهای تجاری ، موسسات غیرتجاری ،اختراعات و علایم تجاری ، راهنمای اخد کارت بازرگانی شماره اقتصادی ثبت صندوق قرض الحسنه و شعب شرکتهای خارجی
دوستی ، نصرت الله ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از :بخشنامه های ثبتی تاآذرماه سال ۱۳۷۹
آذرپور، حمید،۱۳۳۹- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۳۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل کلیه قوانین و مقررات ...وسایر قوانین مربوطه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین ومقررات مالی ، محاسباتی با آخرین اصلاحات والحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاریهای خارجی در ایران ، سرمایه گذاریهای ایران در خارج ، صادرات خدمات فنی و مهندسی و قانون و مقررات مناطق آزاد ایران
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۲۰۲/۱۲۸‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک