کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۲۲
ای‍ران‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
 
پدیدآور:
اح‍ی‍ائ‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ازغ‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۲۰-
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌، ۱۳۲۷-
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ق‍وم‍س‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد
احیائی ، زینب ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده )۱۳۵۷- ۱۳۲۰
ازغندی ، علیرضا، ۱۳۲۰- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحولات سیاسی و اجتماعی ایران ۱۳۲۰- ۱۳۲۲
زیباکلام ، صادق ، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭ز۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک