کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ق‍ی‍ه‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ --ت‍م‍دن‌ --پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‍ان‌، ۵۵۸- ۳۳۰ ق‌ .م‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
ق‍ض‍اوت‌( ف‍ق‍ه‌ -- )ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از م‍اد، ت‍ا۷۰۵ ق‌.م‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ه‍ن‍ر -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
آری‍ای‍ی‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ --آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۸-
رض‍ای‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۱۱-
ف‍رای‌، ری‍چ‍اردن‍ل‍س‍ون‌،۱۹۲۰-
اخ‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،- ۱۳۱۴
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴
ف‍روغ‍ی‌، ش‍ادی‌، ۱۳۶۰-
س‍اک‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۲۶-
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ح‍س‍ن‌،۱۲۵۲- ۱۳۱۴
م‍ی‍رخ‍ون‍د،م‍ح‍م‍دب‍ن‌ خ‍اون‍د ش‍اه‌، ۸۳۷- ۹۰۳ ق‌
زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۳۰-
ب‍ه‍زادی‌، رق‍ی‍ه‌،۱۳۱۱-
ن‍اردو، دان‌،۱۹۴۷-
<گ‍ری‍ش‍م‍ن‌= گ‍ی‍رش‍م‍ن‌>،< روم‍ان‌= روم‍ن‌>،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۹-
ک‍ام‍رون‌، ج‍ورج‌گ‍ل‍ن‌،۱۹۰۵-
ک‍رت‍ی‍س‌، ج‍ان‌،۱۹۴۶-
ف‍رای‌، ری‍چ‍ارد ن‍ل‍س‍ون‌،۱۹۲۰-
وی‍زه‌ه‍وف‍ر، ی‍وزف‌
ه‍وار، ک‍ل‍م‍ان‌،۱۹۲۶-۱۸۵۴
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
طه‍وری‌
: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ان‍ون‌ س‍ردف‍ت‍ران‌ و دف‍ت‍ری‍اران‌
ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
ت‍وس‌
ع‍ل‍م‍ی‌
م‍ی‍زان‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
در
چ‍ه‍ارب‍اغ‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ( از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)
ویزه هوفر، یوزف ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
میراث باستانی ایران
فرای ، ریچاردنلسون ،۱۹۲۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران در سپیده دم تاریخ
کامرون ، جورج گلن ،۱۹۰۵- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۹‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روضه الصفا
میرخوند،محمدبن خاوند شاه ، ۸۳۷- ۹۰۳ ق ؛  تهران علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۷‬,‭‌م۹ر۹۰۱۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میراث باستانی ایران
فرای ، ریچارد نلسون ،۱۹۲۰- ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ف۴‌م۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان
پیرنیا، حسن ،۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان ، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم با ۴۴ گراور و ۲ نقشه
پیرنیا، حسن ، ۱۲۵۲- ۱۳۱۴ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هزاره های گم شده
رجبی ، پرویز،۱۳۱۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۳‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
رضایی ،عبدالعظیم ،۱۳۱۱- ؛  تهران در   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
امپراتوری ایران
ناردو، دان ،۱۹۴۷- ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ایران کهن
کرتیس ، جان ،۱۹۴۶- ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ایران و تمدن ایرانی
هوار، کلمان ،۱۹۲۶-۱۸۵۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی در حقوق اسلامی :سرشت و سرگذشت نهاد دادرسی و سازمانهای وابسته از آغاز تا سده سیزدهم هجری
ساکت ، محمدحسین ،۱۳۲۶- ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۱‬,‭‌س۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران باستان
تهران سمت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بازشناسی منابع و ماخذ تاریخ ایران باستان ( از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی )
جعفری ، محمود، ۱۳۲۹- ؛  نهران سمت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‌ج۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هنر و معماری ایران در آیینه گردشگری :دوران پیش از اسلام
فروغی ، شادی ، ۱۳۶۰- ؛  اصفهان چهارباغ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۳‬,‭‌ف۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن تاریخ ایران
بهزادی ، رقیه ،۱۳۱۱- ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۹۷‬,‭‌ب۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن اسلام
زین العابدینی ، رمضان ، ۱۳۳۰- ؛  تهران علم و دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭ز۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران از آغاز تا اسلام
<گریشمن = گیرشمن >،< رومان = رومن >،۱۸۹۵-۱۹۷۹ م ؛  تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ،۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نقش ایرانیان مسلمان در فقه اسلامی و مباحثی در قباله و قباله نویسی در ایران
اختری ، محمدعلی ،- ۱۳۱۴ ؛  تهران کانون سردفتران و دفتریاران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹‬,‭‌ف‍لا۳‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2