کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د ۱۲۱۶- ۱۳۴۵ - س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۲۹۳-- -خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍راس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۷ -- خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷- ۱۳۰۴
م‍ص‍دق‌،م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵-۱۲۶۱-س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ی‍زدی‌ -، اب‍راه‍ی‍م‌ -، ۱۳۱۰-
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
م‍ح‍م‍درض‍اپ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۵۹-۱۲۹۸
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳ -- - خ‍اطرات‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷-۱۳۲۰ - ک‍ودت‍ای‌ ۲۸ م‍رداد۱۳۳۲
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ --پ‍ه‍ل‍وی‌،۱۳۲۰- ۱۳۵۷
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- م‍ل‍ی‌ش‍دن‌
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ب‍اق‍ر، ۱۳۶۸-۱۲۹۸ -- خ‍اطرات‌
م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۶۱ - ۱۳۴۵ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ری‍اض‍ی‌ -، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ -، ۱۲۸۵- ۱۳۵۸
 
پدیدآور:
زه‍ت‍اب‌ف‍رد، رح‍ی‍م‌
اح‍ی‍ائ‍ی‌، زی‍ن‍ب‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ی‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۰-
ک‍ات‍وزی‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ه‍م‍ای‍ون‌،۱۳۲۱-
<ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌= ح‍س‍ن‌ب‍ی‍گ‍ی‌>، اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍ل‍م‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،۱۲۹۳-
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌،۱۳۴۳-
پ‍ی‍رن‍ی‍ا، ب‍اق‍ر
ن‍ج‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۰-
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍ر اس‍دال‍ل‍ه‌، ۱۲۹۸- ۱۳۵۷
ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و( ری‍وز)، ۱۳۲۵-
ش‍وک‍راس‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
روزول‍ت‌، گ‍رم‍ی‍ت‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ش‍ه‍اب‌ ث‍اق‍ب‌
وزارت‌ اطلاع‍ات‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌
ک‍وی‍ر
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
چ‍اپ‍خ‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ س‍را
[ج‍ام‍ا]
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ال‍ب‍رز
ق‍ق‍ن‍وس‌
ج‍وادم‍ح‍ق‍ق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه من
بزرگمهر، جلیل ، ۱۲۹۳- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۴آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده تخت طاووس
صمیمی ، مینو( ریوز)، ۱۳۲۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ص۸‌پ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سفر شاه :سرنوشت یک متحد امریکا
شوکراس ، ویلیام ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کودتا در کودتا
روزولت ، گرمیت ؛  [تهران ] [جاما]   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۹‬,‭ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰- ۱۳۳۲
عظیمی ، فخرالدین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ع۶‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نفت قدرت و اصول :ملی شدن نفت ایران و پیامدهای آن
علم ، مصطفی ؛  تهران چاپخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۷‬,‭‌ع۸‌ن۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتهای علم :متن کامل دست نوشته امیراسدالله علم
علم ، امیر اسدالله ، ۱۲۹۸- ۱۳۵۷ ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ع۸آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دکتر مصدق بر مسند حکومت
نجمی ، ناصر، ۱۳۰۰- ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌ن۳د۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
افسانه مصدق
زهتاب فرد، رحیم ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۱۵‬,‭‌م۵ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران
کاتوزیان ،محمدعلی همایون ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۱۶/۹‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روابط سیاست و صنعت در ایران
سبحانی ، علی اکبر،۱۲۹۳- ؛  تهران شهاب ثاقب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مستشاران آمریکایی در ایران به روایت اسناد
احیائی ، زینب ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روزگار با ما چه کرد؟ خاطراتی از روزهای پایانی زندگانی محمدرضا پهلوی
<حسن بیگی = حسن بیگی >، ابراهیم ؛  تهران جوادمحقق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۰‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
گذر عمر :خاطرات سیاسی باقر پیرنیا استاندار استانهای فارس ، خراسان ...
پیرنیا، باقر ؛  تهران کویر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌پ۹‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جعفر شریف امامی
تهران وزارت اطلاعات ، مرکز بررسی اسناد تاریخی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۵‬,‭‌ج۶ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
عبدالله ریاضی
تهران وزارت اطلاعات ، مرکز بررسی اسناد تاریخی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۵‬,‭ر۹ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
غلامرضا< نیک پی = نیک پی >
تهران وزارت اطلاعات ، مرکز بررسی اسناد تاریخی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۵‬,‭ر۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سه جمهوری
یزدی ، ابراهیم ، ۱۳۱۰- ؛  تهران جامعه ایرانیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۷۱۶‬,‭‌ی۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جریانها و سازمان های مذهبی - سیاسی ایران ( از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی )سالهای ۱۳۵۷- ۱۳۲۰
جعفریان ، رسول ،۱۳۴۳- ؛  تهران خانه کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۳۱‬,‭‌ج۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گذشته چراغ راه آینده است :تاریخ ایران در فاصله دو کودتا ۱۲۹۹- ۱۳۳۲
[تهران ] ققنوس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۷۶‬,‭‌گ۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2