کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
م‍ی‍رزا ک‍وچ‍ک‌ خ‍ان‌ -، ی‍ون‍س‌ ب‍ن‌ م‍ی‍رزا ب‍زرگ‌ -،۱۲۹۸-۱۳۴۰ ق‌ -- .داس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
 
پدیدآور:
<م‍ه‍دوی‌ زادگ‍ان‌= م‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌ >،< داوود= داود>
راب‍ون‍ی‍ک‌، ک‍ب‍ری‌، ۱۳۴۰-
ع‍م‍ادی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌،-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ک‍ت‍اب‌ ت‍ارا
اش‍اره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عادی سازی < جنبش های = جنبشهای >مردمی در ایران معاصر :تحلیلی از نقش سیاسی روشنفکران در جنبشهای مردمی معاصر
<مهدوی زادگان = مهدوی زادگان >،< داوود= داود> ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌م۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رویاهای ببر عاشق
عمادی ، اسدالله ،- ؛  تهران اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رازهای پنهان در جنبش جنگل :رمان تاریخی پیرامون میرزا کوچک خان جنگلی و اقدامات او
رابونیک ، کبری ، ۱۳۴۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۷۷۶۳۱۸۵۰،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، تقاطع پیچ شمران ، ساختمان تنکابن ، طبقه اول کتاب تارا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۶۳‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک