کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،- . ۱۳۵۷
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ --. ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ - ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
<ع‍م‍ی‍دزن‍ج‍ان‍ی‌= ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌>، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۶-
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۶-
<م‍ه‍دوی‌ زادگ‍ان‌= م‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌ >،< داوود= داود>
پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
<م‍ت‍ق‍ی‌ زاده‌= م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌>، اح‍م‍د،- ۱۳۴۲
ع‍ی‍وض‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
<ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ر= ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ف‍ر>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸-
م‍ل‍ک‍وت‍ی‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۵-
ش‍ی‍خ‍ی‌، ال‍ی‍اس‌
ک‍دی‌، ن‍ی‍ک‍ی‌
ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اح‍م‍د م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌
دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
دادی‍ار
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ طوب‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ق‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حدیث پیمانه :پژوهشی در انقلاب اسلامی
پارسانیا، حمید ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌پ۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ،۱۳۱۶- ؛  تهران کتاب طوبی   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
[تهران ] نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،دفتر نشر معارف   ، ۱۳۷۸،۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رهیافتی نو در تبیین چرایی انقلاب اسلامی
شیخی ، الیاس ؛  اصفهان دادیار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریشه های انقلاب ایران
کدی ، نیکی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ک۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ، ۱۳۱۶- ؛  تهران نشر کتاب سیاسی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ایران
قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ایران
قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب انقلاب اسلامی و< ریشه های = ریشه های >آن
<عمیدزنجانی = عمید زنجانی >، عباسعلی ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران
عیوضی ، محمدرحیم ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
عادی سازی < جنبش های = جنبشهای >مردمی در ایران معاصر :تحلیلی از نقش سیاسی روشنفکران در جنبشهای مردمی معاصر
<مهدوی زادگان = مهدوی زادگان >،< داوود= داود> ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌م۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ایران و عوامل وقوع آن
<متقی زاده = متقی زاده >، احمد،- ۱۳۴۲ ؛  تهران احمد متقی زاده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
انقلاب اسلامی ایران :ماهیت ، زمینه ها و پیامدها
<شفیعی فر= شفیعی فر>، محمد، ۱۳۳۸- ؛  قم bتلفن ناشر :- 6164477۰۲۵۱۷۷۴۰۰۰۲ ،آدرس ناشر :قم ، خیابان شهدا، کوچه 23، شماره 5 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ش۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زمینه ها، علل و عوامل وقوع و بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران ( رهیافت فرهنگی )
ملکوتیان ، مصطفی ، ۱۳۳۵- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف . ؛ تهران ، دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۳‬,‭‌م۸ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر کارنامه فرهنگی انقلاب اسلامی
عسگری ، علی ؛  تهران دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۵د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک