کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌ --س‍ام‍ان‍ی‍ان‌،۳۸۹-۲۷۹ ق‌ --.اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ --دی‍ل‍م‍ان‌، ۴۴۷-۳۲۰ ق‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- س‍اس‍ان‍ی‍ان‌، ۲۲۶- ۶۵۱ م‌.
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ا و ق‍ی‍ام‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍ت‍ب‍داد-- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍اری‍ان‌، ۲۴۷- ۸۸۵ ق‌
پ‍وش‍اک‌ --ای‍ران‌ --ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ۹۰۷- ۱۱۴۸ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍غ‍ولان‌ و ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌،۷۵۶-۶۱۶ ق‌
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌،۱۳۴۴ ق‌- .۱۱۹۳
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍ری‍ع‍ت‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ح‍س‍ام‌ال‍دی‍ن‌
زی‍ب‍اک‍لام‌، ص‍ادق‌
ن‍وی‍دی‌، داری‍وش‌، ۱۳۲۴-
<م‍ه‍دوی‌ زادگ‍ان‌= م‍ه‍دوی‌زادگ‍ان‌ >،< داوود= داود>
پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
ق‍اض‍ی‌ م‍رادی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۲-
م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۹- ۱۲۵۵
ت‍رک‍م‍ن‍ی‌ آذر، پ‍روی‍ن‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌،م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۳۲۱-
ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍م‍ال‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌،۱۳۱۳-
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۱۷-
ک‍ری‍س‍ت‍ن‌ س‍ن‌، آرت‍ور ام‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵
راون‍دی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۲۹۲-
ف‍ی‍ش‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‍ن‌
دس‍ت‌غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۰-
ف‍روزان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ق‍وم‍س‌
س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ام‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ول‍ف‍ان‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ ای‍ران‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ک‍ت‍اب‌ آم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حدیث پیمانه :پژوهشی در انقلاب اسلامی
پارسانیا، حمید ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌پ۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ایران در زمان ساسانیان :تاریخ ایران ساسانی تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان
کریستن سن ، آرتور امانوئل ، ۱۸۷۵- ۱۹۴۵ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تاریخ اجتماعی ایران
شعبانی ، رضا، ۱۳۱۷- ؛  تهران قومس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ش۷‌م۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اجتماعی ایران
راوندی ، مرتضی ،۱۲۹۲- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱-
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ر۲۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان
حقیقت ، عبدالرفیع ،۱۳۱۳- ؛  تهران شرکت مولفان و مترجمان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۳‬,‭آ۸‌ح۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آستانه قرن بیستم :سفرنامه هیات نویسندگان و محققین ماهنامه نشنال جئوگرافیک از ایران در سال ۱۹۲۱ - ۱۳۰۰ ه.ش ... و ۶۳ تصویر از کاروانهای ایرانی - به ضمیمه آلبومی از تصاویر ایران در دهه ۱۳۰۵- ۱۲۹۵ ه.ش
تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هجوم اردوی مغول به ایران
دست غیب ، عبدالعلی ،۱۳۱۰- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۹۷۲‬,‭د۵‍ه۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ما چگونه ما شدیم ، ریشه یابی علل عقب ماندگی در ایران
زیباکلام ، صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸ز۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران ؛نفت و توسعه اقتصادی
کاتوزیان ،محمدعلی ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۲‬,‭‌ک۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اروپاییها و لباس ایرانیان
شریعت پناهی ، حسام الدین ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
توسعه و تضاد :کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭ر۷‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بالندگی و بازندگی ایرانیان :دلایل عقب ماندگی ایرانیان و آسیب شناسی جامعه ایران
هاشمی ، جمال ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰‬,‭‍ه۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان
فروزانی ، ابوالقاسم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره صفاریان و علویان
ترکمنی آذر، پروین ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۰۱‬,‭‌ت۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مردم ایران
فیشر، ویلیام بین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ آل بویه
فقیهی ، علی اصغر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۱۴‬,‭‌ف۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عادی سازی < جنبش های = جنبشهای >مردمی در ایران معاصر :تحلیلی از نقش سیاسی روشنفکران در جنبشهای مردمی معاصر
<مهدوی زادگان = مهدوی زادگان >،< داوود= داود> ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۴۰‬,‭‌م۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
مستوفی ، عبدالله ، ۱۳۲۹- ۱۲۵۵ ؛  تهران شهر کتاب ، هرمس   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۱‬,‭‌م۵‌ش۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغییرات اجتماعی - اقتصادی در ایران عصر صفوی ( قرن شانزدهم و هفدهم میلادی )
نویدی ، داریوش ، ۱۳۲۴- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۷۶‬,‭‌ن۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
استبداد در ایران
قاضی مرادی ، حسن ، ۱۳۳۲- ؛  تهران کتاب آمه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۷۰‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2