کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ --ت‍م‍دن‌ --پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -ت‍م‍دن‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ه‍ن‍ر --ت‍اری‍خ‌
ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ای‍ران‌--ت‍م‍دن‌--پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ای‍ران‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌--م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
ب‍ودا و ب‍ودی‍س‍م‌ -- ت‍اث‍ی‍ر
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
اس‍اطی‍ر ای‍ران‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍م‍دن‌
 
پدیدآور:
رج‍ب‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۸-
رض‍ای‍ی‌،ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌،۱۳۱۱-
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌،م‍ح‍م‍د،۱۲۹۰-
ث‍لاث‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۲۴-
آل‍ن‌، ت‍ون‍ی‌،۱۹۴۶-
ف‍ره‌وش‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۰۴-
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
ن‍ام‍ج‍و،ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۵ -،گ‍ردآورن‍ده‌
آرب‍ری‌، آرت‍ور ج‍ان‌،۱۹۰۵-
ام‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۷-
م‍ل‍ک‌ ش‍ه‍م‍ی‍رزادی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۹-
ک‍خ‌، ه‍ای‍دم‍اری‌
پ‍ولاک‌، ی‍اک‍وب‌ ادوارد، ۱۸۱۸- ۱۸۹۱
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د
زن‍دن‍ی‍ا، اردش‍ی‍ر، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
م‍ح‍م‍ود ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌
ت‍ال‍ب‍وت‌ رای‍س‌،دی‍وی‍د
م‍ح‍م‍دی‌ م‍لای‍ری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۹۰-
ه‍وار، ک‍ل‍م‍ان‌،۱۹۲۶-۱۸۵۴
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ع‍ی‍لام‌
ع‍ف‍اف‌
خ‍وارزم‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍گ‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ج‍ان‍زاده‌
ت‍وس‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍ی‍رک‍س‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
در
م‍ح‍ی‍ا: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ه‍ن‍ر
ج‍اودان‌ خ‍رد
پ‍اژن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی
محمدی ملایری ، محمد، ۱۲۹۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بازتاب اسطوره ی بودا در ایران و اسلام
امین ، حسن ، ۱۳۲۷- ؛  تهران میرکسری   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BQ‬,‭۴۰۱۸‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
از زبان داریوش
کخ ، هایدماری ؛  تهران نشر کارنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ک۳‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سفرنامه پولاک " ایران و ایرانیان "
پولاک ، یاکوب ادوارد، ۱۸۱۸- ۱۸۹۱ ؛  [تهران ] خوارزمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌پ۹‌س۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زمینه فرهنگ و تمدن ایران
محمود بختیاری ، علیقلی ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌م۳ز۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس باستان شناسی و هنر پیش از تاریخ :مبانی باستان شناسی ایران ، بین النهرین ، مصر
ملک شهمیرزادی ، صادق ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] محیا: جهاد دانشگاهی ، واحد هنر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CC‬,‭۱۶۵‬,‭‌م۷‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میراث ایران
آربری ، آرتور جان ،۱۹۰۵- ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۳۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و میراث ایران
زندنیا، اردشیر، مترجم و گردآورنده ؛  [تهران ] جانزاده   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭ز۹‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
محمدی ملایری ، محمد ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۴-۹۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایرانویچ
فره وشی ، بهرام ، ۱۳۰۴- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیمای فرهنگی ایران
نامجو،عباس ،۱۳۴۵ -،گردآورنده ؛  تهران عیلام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ن۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
هنر اسلامی
تالبوت رایس ،دیوید ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭‌ت۲‍ه۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جهان ایرانی و ایران جهانی :تحلیل رویکرد جهانگرایانه در رفتار، فرهنگ و تاریخ ایرانیان
ثلاثی ، محسن ،۱۳۲۴- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۳‬,‭‌ث۸‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی هنر(درک عمومی هنر )مشتمل بر:مبانی تاریخی و فرهنگی هنرهای ...
محسنی ،حسین ،۱۳۴۰- ؛  تهران عفاف   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۶۲۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هزاره های گم شده
رجبی ، پرویز،۱۳۱۸- ؛  تهران توس   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۳‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی
محمدی ملایری ،محمد،۱۲۹۰- ؛  تهران توس   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭‌م۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن و فرهنگ ایران
رضایی ،عبدالعظیم ،۱۳۱۱- ؛  تهران در   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲‬,‭ر۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سرور دانای آسمان ها
آلن ، تونی ،۱۹۴۶- ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۲۲۷۰‬,‭آ۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایران و تمدن ایرانی
هوار، کلمان ،۱۹۲۶-۱۸۵۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3