کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ - ت‍اری‍خ‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- غ‍زن‍وی‍ان‌،۵۸۲-۳۵۱ ق‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ۱۳۲۴- ۱۳۲۷ ق‌ -- .ت‍ب‍ری‍ز -- ش‍ع‍ر
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳ -- - خ‍اطرات‌
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌ -- .ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍واری‌ م‍ل‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ج‍ری‍ر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق‌
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
دان‍ش‍ورع‍ل‍وی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
ب‍ی‍ه‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌،۴۷۰-۳۸۵ ق‌
ب‍رب‍ری‍ان‌، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۳۲۴-
م‍رواری‍د، ی‍ون‍س‌، ۱۳۱۳-
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۲۹۳-
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، س‍ی‍د م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۳۴-
ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و( ری‍وز)، ۱۳۲۵-
ت‍ن‍دری‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱
ح‍ام‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍ت‍ول‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
آزاده‌ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا
وی‍زه‌ه‍وف‍ر، ی‍وزف‌
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور
اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
دان‍ش‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍دی‍ن‍ه‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ال‍ب‍رز
ق‍ق‍ن‍وس‌
اس‍اطی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ن‍ی‍ش‍اب‍ور، ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌
غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، ف‍ت‍ح‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌ ؛ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ه‍ن‍ره‍ای‌ ن‍م‍ای‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر انقلاب اسلامی
محمدی ، منوچهر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<تاریخ الطبری = تاریخ طبری >،یا،تاریخ الرسل و الملوک
طبری ، محمد بن جریر،۲۲۴ ؟-۳۱۰ق ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران ( دوره اسلامی " )اخلاقیات شعوبی و روحیه علمی "
قانعی راد، سید محمدامین ، ۱۳۳۴- ؛  تهران موسسه انتشارات مدینه ، مرکز پژوهش و نشر فرهنگی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱‬,‭‌ق۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری :گردانیده منسوب به بلعمی از کهن ترین متون فارسی ؛ بخش چاپ ناشده
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیهقی
بیهقی ، محمد بن حسین ،۴۷۰-۳۸۵ ق ؛  [تهران ] نشر علم ؛ دنیای کتاب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۹۱‬,‭‌ب۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری
دانشورعلوی ، نورالله ؛  تهران دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۱۰‬,‭د۲‌ج۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ بیگدلی
بیگدلی ، غلامحسین ؛  تهران غلامحسین بیگدلی ، فتحی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۲‬,‭‌ب۹۵‌ب۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی دو نهضت جنگل و خیابانی
متولی ، عبدالله ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۶۳‬,‭‌م۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جستاری در پیشینه دانش کیهان و زمین در ایرانویچ
بربریان ، مانوئل ، ۱۳۲۴- ؛  تهران بنیاد نیشابور، نشر بلخ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‌ب۴‌ج۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه من
بزرگمهر، جلیل ، ۱۲۹۳- ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ب۴آ۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جنگ نامه تبریز( دلاوریهای ستارخان و باقرخان و مردم تبریز)
تندری ، محمود، ۱۲۶۴- ۱۳۲۱ ؛  صفی علیشاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۹۴‬,‭‌ن۲۶‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حدیث پیمانه :پژوهشی در انقلاب اسلامی
پارسانیا، حمید ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌پ۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پشت پرده تخت طاووس
صمیمی ، مینو( ریوز)، ۱۳۲۵- ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ص۸‌پ۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پویه
حامدی ، غلامرضا، گردآورنده ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مرکز هنرهای نمایشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۷۰۷‬,‭‌ح۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات :تاریخ ایران و اسلام
عوفی ، محمدبن محمد، قرن ۷ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مهندسی در ایران
فرشاد، مهدی ؛  تهران بنیاد نیشابور   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از مشروطه تا جمهوری :نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت
مروارید، یونس ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات عمومی موسیقی :ویژه علاقه مندان موسیقی و داوطلبان کنکور هنر
آزاده فر، محمدرضا ؛  اسلیمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۱۶۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ایران باستان ( از ۵۵۰ پیش از میلاد تا ۶۵۰ پس از میلاد)
ویزه هوفر، یوزف ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۰‬,‭و۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9