کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
ی‍ک‌ ب‍ان‍وی‌ ای‍ران‍ی‌، ۱۲۶۹ - ۱۳۶۲ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ -- ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌)
اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
پ‍ول‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍م‍دی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍م‍ب‌ ات‍م‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
اق‍ت‍ص‍اد -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- چ‍ن‍دزب‍ان‍ه‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍لام‌ و م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ع‍ل‍ف‌ک‍ش‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ - ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ب‍ان‍ک‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌( اس‍لام‌ -)ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ -- آس‍ی‍ا
 
پدیدآور:
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ارل‍ن‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ف‍ره‍اد،۱۳۲۸-----
ن‍ظی‍ری‌، ع‍ش‍رت‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
گ‍لاس‌، ک‍ال‍ی‍ن‌
ه‍پ‍ه‌، ب‍رن‍ارد
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
ش‍ی‌ م‍ی‌ زو ، م‍اس‍ای‍وش‍ی‌
آوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌
ت‍وک‍ل‌، رح‍ی‍م‌
س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۷-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷
ح‍س‍ن‍ی‌، ب‍اق‍ر
ع‍ب‍ی‍دی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ک‍ی‌، ه‍رب‍رت‌ آل‍وی‍ن‌ ک‍اک‍رن‌، ۱۹۱۳-
ی‍ون‍س‍ک‍و
ق‍رش‍ی‌، ان‍وراق‍ب‍ال‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌، ب‍خ‍ش‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز ش‍ی‍راز
پ‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
ات‍اق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ع‍ادن‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍لاح‍ت‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور: م‍وزه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
<اندازه گیری = اندازه گیری < >بهره وری = بهره وری >ارزش افزوده و روشهای تجربی برای بهبود مدیریت
شی می زو ، ماسایوشی ؛  تهران سازمان بهره وری ملی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶/۲۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سینما
هپه ، برنارد ؛  [تهران ] انجمن سینمای جوانان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اجمالی علف کشهای مجاز در ایران :مشخصات و روشهای سنتز
دستغیب ، فرهاد،۱۳۲۸----- ؛  شیراز سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، بخش کشاورزی ، مرکز شیراز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۴‬,‭د۵‌ب۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تلاش سازندگان عصر اتم
مکی ، هربرت آلوین کاکرن ، ۱۹۱۳- ؛  [تهران ] سازمان انرژی اتمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۳‬,‭‌م۷‌ت۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی سینمای کمدی ایران
حیدری ، غلام ؛  تهران فیلمخانه ملی ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ک۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ادبیات فارسی
عبیدی ، علی ؛  [تهران ] پیک ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۳۱‬,‭‌ع۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبادی پول و بانکداری
اسمیت ، هارلن ؛  تهران موسسه علوم بانکی ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علم اقتصاد :پیشرفت ، رکورد یا انحطاط؟ درآمدی بر روش شناسی علم اقتصاد
گلاس ، کالین ؛  اصفهان فلاحت ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۱‬,‭‌گ۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام
قرشی ، انوراقبال ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دانشکده علوم بانکی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ق۴‌ن۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده به چهارمین سمینار بانکداری اسلامی " یک دهه عملکرد بانکداری اسلامی در ایران "۱۰ و ۱۱ شهریورماه ۱۳۷۲
سمینار بانکداری اسلامی ( چهارمین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲۲‬,‭‌س۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی در اقتصاد اسلامی ( روش اسلام در حل مسائل اقتصادی )
حسنی ، باقر ؛  موسسه بانکداری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ح۴۶‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رشد شخصیت و بهداشت روانی
نظیری ، عشرت ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ن۶ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی فرهنگهای دو زبانه و چندزبانه فارسی
رحمت اللهی ، مصطفی ، ۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۰۴‬,‭و۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرست میکروفیلمها و نسخ خطی موزه ملی ایران
موزه ملی ایران ؛  [تهران ] سازمان میراث فرهنگی کشور: موزه ملی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۲۱‬,‭‌م۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
زندگی ابوعلی سینا
[تهران ] شرکت توسعه کتابخانه های ایران   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۱‬,‭‌س۴ز۹‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات علمی و فنی در آسیا و اقیانوسیه :بررسی کلی نیازها و پیشنهادها
یونسکو ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭آ۵‌ی۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مالکیت فردی در اسلام
توکل ، رحیم ؛  [تهران ] اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۳‬,‭‌ت۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
علم از دیدگاه اسلام
جعفری تبریزی ، محمدتقی ، ۱۳۰۲- ۱۳۷۷ ؛  [تهران ] سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲‬,‭‌ج۷‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یکزبانه
آوستین ، درک ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭آ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین کنگره بزرگداشت بانوی مجتهده سیده نصرت امین رحمت الله علیها
کنگره بزرگداشت بانوی مجتهده سیده نصرت امین ( نخستین :۱۳۷۱ : تهران ) ؛  [تهران ] موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۵‬,‭‌ی۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9