کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‌س‍ازی‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک ( براجاام .داس ترجمه شاپور طاحونی )
رحمتی ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسایل مهندسی پی
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک