کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اک‍ب‍ری‌ ک‍وچ‍ک‌س‍رای‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
 
پدیدآور:
اک‍ب‍ری‌ ک‍وچ‍ک‌س‍رای‍ی‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
ک‍ع‍ب‍ه‌ دل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسایل آمار مهندسی
اکبری کوچک سرایی ، امیر، ۱۳۶۵- ؛  قم کعبه دل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک