کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اک‍ب‍ری‌، رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ت‍ن‌ --ت‍رک‌ خ‍وردگ‍ی‌
پ‍ل‍ه‍ا --ب‍ازرس‍ی‌
پ‍ل‌ه‍ای‌ ف‍ل‍زی‌ -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍ل‍ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- زل‍زل‍ه‌
ت‍ع‍ادل‌ ح‍دی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍رک‍ی‍ب‌، ت‍ن‍اس‍ب‌ و غ‍ی‍ره‌
م‍ن‍طق‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ت‍ی‌ س‍ی‌ پ‍ی‌/ آی‌ پ‍ی‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
 
پدیدآور:
م‍ولائ‍ی‌ ب‍ی‍رگ‍ان‍ی‌، م‍ازی‍ار
ت‍ی‍دم‍ن‌، پ‍ل‌
ام‍ون‍ز، پ‍ی‍ت‍ر اچ‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ادوارد
رای‍ن‍ا، و.ک‌.
اک‍ب‍ری‌، رض‍ا
ال‍ک‍س‍ان‍در، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
ک‍س‍د، ج‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌(ع‌)
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
پ‍ره‍ام‌ ن‍ق‍ش‌
دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ ب‍ری‍ن‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترک خوردگی در بتن و پلهای بتنی (انواع ، علل و روشهای تعمیر)
راینا، و.ک . ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۰۵‬,‭ر۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = pi/pcT تی سی پی /آی پی >در ۲۴ ساعت
کسد، جو ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۸۵‬,‭‌ک۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل ۳ بعدی استاتیکی و دینامیکی < سازه ها= سازه ها>
ویلسون ، ادوارد ؛  اصفهان دانش پژوهان برین   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی نو به منطق :منطق های قیاسی ، استقرایی ، موجهات ، معرفتی ، بایایی و نظام های اصل موضوعی ...
تیدمن ، پل ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۵۰‬,‭‌ت۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ترمیم و ترک در بتن و پلهای بتنی ( انواع ترک در بتن و پلهای بتنی )
اکبری ، رضا ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۶‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل بهسازی < لرزه ای = لرزه ای >پل های بزرگراهی ( دستورالعمل 5991 - AWHF (
اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۴۲۵‬,‭د۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بازرسی و ارزیابی روسازه پلهای فولادی
اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TG‬,‭۳۱۰‬,‭‌س۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مصور تعمیر و نگهداری بتن
امونز، پیتر اچ ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌م۶‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سرشت نظم :ساختارهای زنده در معماری
الکساندر، کریستوفر ؛  تهران پرهام نقش   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۶۰‬,‭‌ف‍لا۷‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
آنالیز حدی پایداری شیروانی غیر اشباع تحت اثر بارگذاری دینامیکی ( شبه استاتیکی )
مولائی بیرگانی ، مازیار ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک