کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اه‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د غ‍ی‍ر م‍ت‍م‍رک‍ز
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ل‍ب‍اس‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‌
خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌
ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌
رگ‍رس‍ی‍ون‌ خ‍طی‌
ن‍ف‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رارداده‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ --داده‌ پ‍ردازی‌
ه‍ن‍رو دی‍ن‌
آب‍راه‍ه‌ه‍ا
Daniel G. , -Eckstein
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍اه‍ن‍ده‌، م‍ری‍م‌
م‍ه‍راب‍ی‌ زاده‌ ه‍ن‍رم‍ن‍د، ف‍اطم‍ه‌،- ۱۳۲۹
ق‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،- ۱۳۳۳
ن‍ت‍ر، ج‍ان‌
رام‍ن‍ی‌، م‍ارش‍ال‌ ب‍ی‌.
ش‍اپ‍ور ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
<اک‍س‍ت‍ی‍ن‌= اک‍س‍ت‍ای‍ن‌>، دان‍ی‍ل‌ ج‌
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳- ۱۳۴۵
<ق‍ل‍ی‌پ‍ور= ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، ن‍اص‍ر، ۱۳۳۹-
<چ‍اودوری‌= چ‍ودری‌>، س‍ون‍ت‍را
ب‍ش‍ل‍ی‍ده‌، ک‍ی‍وم‍رث‌، ۱۳۴۲-
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ک‍ارل‌
س‍ی‍لان‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۵-
ج‍ی‍ن‌، س‍وب‍ه‍اش‌ چ‍ان‍درا،۱۹۳۸-
ام‍ام‍ی‌ ، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ل‍دب‍ت‍ر، ش‍ن‍ن‌
 
ناشر:
رس‍ش‌
ن‍ش‍ر رس‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ردگ‍ار
س‍ی‍ب‌ ک‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
ب‍ه‌ ن‍گ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ (اه‍واز)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رگرسیون خطی
نتر، جان ؛  اهواز جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ن۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده شعرها و گفتگو از فروغ فرخزاد
فرخزاد، فروغ ، ۱۳۱۳- ۱۳۴۵ ؛  اهواز به نگار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۰‬,‭آ۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جریان در کانالهای باز
جین ، سوبهاش چاندرا،۱۹۳۸- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران (اهواز)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۵‬,‭‌ج۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دین و هنر
لدبتر، شنن ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ل۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر هرمنوتیک در ادبیات
امامی ، نصرالله ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۲‬,‭‌ف‍لا۸‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >اطلاعاتی حسابداری
رامنی ، مارشال بی . ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۷۹‬,‭ر۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دین و< روانشناسی = روان شناسی >
ویلیامز، کارل ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭و۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >پژوهش و تحلیل آماری مثال های پژوهشی با< = SSPSاس پی اس اس >و< = SOMAآ ام او اس >
بشلیده ، کیومرث ، ۱۳۴۲- ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<ارزیابی = ارزشیابی >شخصیت ( آزمون ها و< پرسش نامه ها= پرسشنامه ها)>
شاهنده ، مریم ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمینشناسی >مهندسی ویژه دانشجویان عمران
قبادی ، محمدحسین ،- ۱۳۳۳ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌ق۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<ریز شبکه ها= ریزشبکه ها >و< شبکه های = شبکه های >توزیع فعال
<چاودوری = چودری >، سونترا ؛  اهواز: تلفن ناشر : ۰۶۱۱-۳۳۳۱۵۴۲،آدرس ناشر :اهواز - صندوق پستی ۳۶۶-۶۱۳۵۵ دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌چ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<کمال گرایی = کمال گرایی >مثبت ، کمال گرایی منفی
مهرابی زاده هنرمند، فاطمه ،- ۱۳۲۹ ؛  اهواز رسش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ارایه ی الگوی مناسب برای توسعه ی < سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >در بخش نفت و گاز ایران و تدوین خطمشی های مربوطه
<قلی پور= قلی پور>، ناصر، ۱۳۳۹- ؛  اهواز: تلفن ناشر :5440633-1160 ،آدرس ناشر :اهواز امانیه . خیابان منصفی . بین خیابان انقلاب و عارف . مجتمع امید. طبقه 6واحد.8 سیب کال   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۷۶‬,‭‌ق۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
سیلانی ، مهرداد، ۱۳۵۵- ؛  اهواز کردگار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی و درمان سبک زندگی :رویکرد روان شناسی فردی آدلر
<اکستین = اکستاین >، دانیل ج ؛  اهواز نشر رسش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌س۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
پوشاک در دوره ی مادها و هخامنشیان : مقاله
شاپور شهبازی ، علیرضا ؛  اهواز دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک