کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍گ‍ی‍زش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍گ‍ی‍زش‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
درد - درم‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ار - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌-س‍اخ‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ق‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍چ‍ل‌، ت‍رن‍س‌
م‍ه‍داد، ع‍ل‍ی‌
زی‍م‍ب‍اردو، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۳-
ه‍ب‌، دون‍ال‍د ال‍دی‍ن‍گ‌، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌،۱۳۲۱-
ه‍رس‍ی‌، پ‍ل‌،۱۹۳۰-
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ه‍رس‍ی‌، پ‍اول‌
ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌،۱۹۳۳-
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز
ش‍رم‍ره‍ورن‌، ج‍ان‌
گ‍چ‍ل‌، راب‍رت‌ ج‌.،۱۹۴۷-
م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳-
ق‍ش‍لاق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
رئ‍ی‍س‍ی‌،زه‍ره‌
ه‍ک‍ت‌،پ‍ن‍ی‌
 
ناشر:
آگ‍اه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ت‍رم‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌(م‍اج‍د)
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(م‍اج‍د)
رش‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو،م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
م‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >پرورشی :روانشناسی یادگیری و آموزشی
سیف ، علی اکبر ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
کورمن ، آبراهام ،۱۹۳۳- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ک۹ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
هرسی ، پل ،۱۹۳۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه چاپ و انتشارات (ماجد)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی ؛
هرسی ، پاول ؛  تهران جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‍ه۴‌م۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت ( راهنمای طراحی سوالات پرسشنامه های تحقیقی و کارشناسی ارشد و دکترا)
تهران ترمه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
شرمرهورن ، جان ؛  تهران وزارت نیرو،موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۳۶‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی :حاوی ۹۰ پرسشنامه استاندارد و معتبر...
مقیمی ، محمد ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مردم در سازمانها :زمینه رفتار سازمانی
میچل ، ترنس ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌م۹‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی و روابط کار :نگرشی راهبردی ( استراتژیک )
میرسپاسی ، ناصر، ۱۳۱۳- ؛  تهران میر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌م۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی (پرورشی )
رئیسی ،زهره ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭ر۹۶ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی و زندگی
زیمباردو، فیلیپ ، ۱۹۳۳- ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭ز۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی یادگیری
قشلاقی ، محمد، گردآورنده و مترجم ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ق۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مهداد، علی ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درسنامه روان شناسی
هب ، دونالد الدینگ ، ۱۹۰۴- ۱۹۸۵ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >درد؛ رویکردهای کنترل و درمان
گچل ، رابرت ج .،۱۹۴۷- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۲۷‬,‭‌گ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
تهران نشر ترمه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌م۳۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >کار
گنجی ، حمزه ،۱۳۲۱- ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( استخدام و اداره کارکنان )
هکت ،پنی ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6