کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ان‍ب‍ارداری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
ان‍واری‌رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی سیستمهای اطلاعاتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حسابداری صنعتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >خرید، انبارداری و توزیع ( رشته مدیریت بازرگانی )
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک