کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >خرید، انبارداری و توزیع ( رشته مدیریت بازرگانی )
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک