کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ع‍ل‍ل‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -- ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍وگ‍واری‍ه‍ا
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذاری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا --پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌،۱۳۵۷
ص‍دوق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اس‍لام‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۶-
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹
پ‍ارس‍ان‍ی‍ا، ح‍م‍ی‍د
م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۹۴۵-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
روح‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۳۰-
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۸۰
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸
داوری‌، رض‍ا،۱۳۱۲-----
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
س‍روش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز)
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، (س‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ک‍ت‍اب‌ طوب‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
م‍درس‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اس‍ات‍ی‍د و دروس‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
ص‍درا
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ت‍اد ام‍ور ج‍ن‍گ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر انقلاب اسلامی
محمدی ، منوچهر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حدیث پیمانه :پژوهشی در انقلاب اسلامی
پارسانیا، حمید ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌پ۲‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بازتاب رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی (س )در پنج قاره جهان
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، (س )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیام استقامت :پیام حضرت امام خمینی ذیحجه ۱۴۰۸ - تیر۱۳۶۷
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭‌پ۸۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از محراب تا معراج :یادواره سومین شهید محراب آیت الله صدوقی
جهاد دانشگاهی ( دانشگاه شیراز) ؛  شیراز جهاد دانشگاهی (دانشگاه شیراز)   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۶۸‬,‭‌ص۴‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
امام خمینی از آغاز تا تبعید
تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، [۱۳۷۰]-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭‌ف‍لا۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی انقلاب اسلامی
مدرسی ، محمدتقی ، ۱۹۴۵- ؛  [تهران ] مدرسی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱/۴۵‬,‭‌م۴۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جلوه های کلام :گزیده نامه های اقشار مختلف مردم به حضرت امام خمینی ( س )
تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۷‬,‭‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیرامون انقلاب اسلامی
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۱‬,‭‌م۶‌پ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جهاد اکبر، یا، مبارزه با نفس
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌خ۸‌ج۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<نهضتهای = نهضن های >اسلامی در صد ساله اخیر
مطهری ، مرتضی ،۱۳۵۸-۱۲۹۹ ؛  تهران ؛ قم صدرا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌م۶‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع کنونی تفکر در ایران )
داوری ، رضا،۱۳۱۲----- ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۳‬,‭د۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پیام انقلاب :مجموعه پیامها، سخنرانیها، مصاحبه ها، حکم ها و ... امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۶۱-۱۳۶۰-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اسلام ناب محمدی :مجموعه ای از پیامها و بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ...
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
وصیت نامه الهی - سیاسی حضرت امام خمینی ( قدس سره )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭و۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
صحیفه انقلاب :وصیت نامه سیاسی - الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۸۰ ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کمیته فرهنگی ستاد امور جنگ   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴‬,‭و۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزیده کتاب :انقلاب اسلامی و ریشه های آن
عمید زنجانی ، عباسعلی ،۱۳۱۶- ؛  تهران کتاب طوبی   ، ۱۳۷۵-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌ع۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قیام عاشورا
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نهضت امام خمینی
روحانی ، حمید، ۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۶‬,‭ر۹‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فلسطین از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۸۰- ۱۳۶۸ ؛  [تهران ] موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ف۸‌ف۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9