کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌)
ت‍دری‍س‌
ف‍راورده‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر ج‍ان‍ب‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ -- رف‍ت‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طراح‍ی‌
گ‍راف‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
زال‍ت‍م‍ن‌، ج‍رال‍د، ۱۹۳۸ - م‌
<ن‍ی‍س‍ب‍ت‌= ن‍ی‍زب‍ت‌>، ری‍چ‍ارد ای‌
زارع‍ل‍ی‌( ب‍ی‍ران‍ون‍د)، اس‍ف‍ن‍دی‍ار
زارع‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷-
لاوس‍ن‌، ب‍رای‍ان‌
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ث‍اب‍ت‌ ق‍دم‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۴۲-
ف‍ی‍ض‌ب‍خ‍ش‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا
ن‍ی‍م‍ا ورام‍ی‍ن‍ی‌
پ‍س‍ران‌ق‍ادر، م‍ج‍ی‍د،۱۳۳۳-
گ‍ال‍و، ک‍ارم‍ای‍ن‌، ۱۹۶۵ - م‌
ج‍ه‍ان‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۳۷-
ورام‍ی‍ن‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا، ۱۳۴۴-
<ب‍اک‍ت‌= ب‍وک‍ت‌>، اس‍ی‍ت‍ون‌، ۱۹۵۳ - م‌
دوب‍ون‍و، ادوارد،۱۹۳۳-
<ل‍ش‍ک‍رب‍ل‍وک‍ی‌= ل‍ش‍ک‍ر ب‍ل‍وک‍ی‌>، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ت‍رن‍ی‍ن‍ک‍و، ج‍ان‌
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۶-
س‍ل‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍رداد،۱۳۴۶-
لام‍زدی‍ن‌، ادوارد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ج‍وان‍ه‌ رش‍د
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍دص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ص‌
ب‍اران‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ر دش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
رس‍ا
آوای‌ ن‍ور
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ی‍م‍ی‍ا اث‍ر
ن‍س‍ل‌ ن‍وان‍دی‍ش‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
درباره ی خلاقیت
فیض بخش ، علی رضا ؛  [تهران ] باران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ف۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ، خلاقیت و تحول سازمانی (دریچه ای به جهان نیک فرجامی در نوسازی اداری )
پسران قادر، مجید،۱۳۳۳- ؛  تهران کیفیت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌پ۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انسان آفرینشگر( جستاری در خلاقیت و نوآوری نظام یافته )
سلمانی ، مهرداد،۱۳۴۶- ؛  تهران جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌س۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سلسله درسهای تفکر
دوبونو، ادوارد،۱۹۳۳- ؛  تهران جوانه رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭د۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم کارآفرینی ( دانش مهندسی کارآفرینی )
گلستان هاشمی ، مهدی ،۱۳۴۶- ؛  اصفهان جهاددانشگاهی واحدصنعتی اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌گ۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حل خلاق مسئله ( مهارت های فکری برای جهان در حال تحول )
لامزدین ، ادوارد ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ل۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق در گرافیک
ورامینی ، نیما، ۱۳۴۴- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اسرار نوآوری های استیو جابز :اصولی کاملا متفاوت برای موفقیت در کسب و کار
گالو، کارماین ، ۱۹۶۵ - م ؛  تهران نسل نواندیش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌گ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<= ZIRTتی آر آی زد >نوآوری نظام یافته
ترنینکو، جان ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرورش خلاقیت : کودکان و نوجوانان خلاق خود را بهتر بشناسید به همراه آزمون ها و پرسشنامه ی سنجش خلاقیت
ثابت قدم ، مرتضی ، ۱۳۴۲- ؛  اصفهان : تلفن ناشر :, 4107322-1130نمابر ناشر ;, 4177322-1130آدرس ناشر :اصفهان - خیابان استانداری - روبه روی خیابان فرشادی - ساختمان ستاره ی شهاب - طبقه ی زیرین فرهنگ مردم   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ث۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روش تدریس پیشرفته ( آموزش مهارتها و راهبردهای تفکر)
شعبانی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۷۷۵‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پرورش خلاقیت :از نظریه تا عمل (با معرفی مقیاس x کرنل )
جهانی ، جعفر، ۱۳۳۷- ؛  تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ج۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحان چگونه می اندیشند :ابهام زدایی از فرایند طراحی
لاوسن ، برایان ؛  [تهران ] دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ل۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت ، حل مسئله و تفکر راهبردی ( رشته روان شناسی )
زارع ، حسین ، ۱۳۴۷- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭ز۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فنون و فرامین تفکر استراتژیک ( ده فرمان و بیست فکرافزار کاربردی )
<لشکربلوکی = لشکر بلوکی >، مجتبی ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ل۵‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تدریس خلاقیت
<باکت = بوکت >، اسیتون ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مشتری ها چگونه فکر می کنند؟ :بینشی اساسی نسبت به ذهن و ضمیر بازار
زالتمن ، جرالد، ۱۹۳۸ - م ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭ز۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شناخت رموز برانگیختن نیروی خلاقیت
زارعلی ( بیرانوند)، اسفندیار ؛  تهران کیمیا اثر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۰۸‬,‭ز۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تفکر خلاق در گرافیک
نیما ورامینی ؛  تهران فرهنگسرای میر دشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭و۱۶ ‌ت۷‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اندیشه :چگونه آسیایی ها و غربی ها متفاوت از هم می اندیشند ... و چرا؟
<نیسبت = نیزبت >، ریچارد ای ؛  تهران نشر علمی   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭‌ن۹‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2