کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ره‍ن‍گ‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
خ‍س‍ارت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
اح‍س‍اس‌
ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌
پ‍ت‍ن‌، ه‍ان‍ری‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ب‍ن‍ون‍ی‌ام‍ر،۱۹۵۱-۱۸۵۶
ح‍ق‍وق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
گ‍ارس‍ون‌، م‍وری‍س‌،۱۸۹۹-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ع‍ب‍دال‍م‍ق‍ص‍ود، ع‍ب‍دال‍ف‍ت‍اح‌
ع‍ب‍اس‌زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍د
<رف‍ی‍ع‌پ‍ور= رف‍ی‍ع‌ پ‍ور>، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
ورج‍اون‍د، پ‍روی‍ز
رح‍ی‍م‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز،۱۳۲۰-
گ‍ول‍دن‍ر، آل‍وی‍ن‌ وارد،۱۹۲۰-
ه‍اوک‍ی‍ن‍گ‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۴۲-
ش‍ی‍خ‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۲-
م‍دن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۲۹۰-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار
ح‍ری‍ر:ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا،ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
س‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
<کند و کاو ها= کندو کاوها >و< پنداشته ها= پنداشته ها :>مقدمه ای بر< روشهای = روش های >شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
<رفیع پور= رفیع پور>، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی :قرارداد - ایقاع
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۹-۸۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نظریه احتمال
مدنی ، علی ، ۱۲۹۰- ؛  تهران بهمن برنا،شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۴آ۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق :نظریه عمومی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهمترین دادرسی تاریخ معاصر :محاکمه مارشال پتن به ضمیمه محاکمه پیر لاوال نوشته آلفرد ماله
گارسون ، موریس ،۱۸۹۹- ؛  [تهران ] انتشار   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭DC‬,‭۳۹۷‬,‭‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد آمار در مدیریت
عباس زادگان ، محمد ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ع۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۲-۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۰‬,‭‌ک۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
امام علی بن ابی طالب ( ع :)تاریخ تحلیلی نیمقرن اول اسلام
عبدالمقصود، عبدالفتاح ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۵۴-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادله اثبات دعوی
شیخ نیا، امیرحسین ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزا، دعاوی جزایی
بوشهری ، جعفر،۱۳۰۲- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه زمان :از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها
هاوکینگ ، استیون ویلیام ؛  تهران سرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‍ه۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قابلیت پیش بینی ضرر در مسئوولیت مدنی
غمامی ، مجید ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌غ۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزا، اصول و مسائل
بوشهری ، جعفر،۱۳۰۲- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ب۹‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه حقوق
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭‌ف۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مجازات اسلامی :مشتمل بر قانون مجازات اسلامی ، قانون مبارزه با مواد مخدر،نظریات شورای نگهبان ...
رحیمی اصفهانی ، عباسعلی ؛  تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭ر۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جهان در پوست گردو؛ دنباله کتاب تاریخچه زمان
هاوکینگ ، استیون ویلیام ،۱۹۴۲- ؛  تهران حریر:انتشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۹۸۱‬,‭‍ه۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بحران جامعه شناسی غرب
گولدنر، آلوین وارد،۱۹۲۰- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌گ۹‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جامعه ، احساس و موسیقی :کوششی در جهت آغاز یک بررسی جامعه شناختی از اثرات سازنده و مخرب موسیقی در ایران
رفیع پور، فرامرز،۱۳۲۰- ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۳۴۴/۵‬,‭ر۷‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی
ورجاوند، پرویز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۱‬,‭و۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3