کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ --ای‍ران‌
ک‍ارگ‍روه‍ی‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
 
پدیدآور:
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍رزاد،۱۳۴۸-
ب‍ازار،م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‌
م‍دن‍ی‌، ی‍اس‍ر، ۱۳۵۸-
دی‍ک‍ن‍ز، چ‍ارل‍ز، ۱۸۱۲- ۱۸۷۰
 
ناشر:
م‍ری‍م‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز، ک‍ت‍اب‌ م‍ری‍م‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ری‍م‌
ی‍اس‍ر م‍دن‍ی‌، م‍ری‍م‌ ح‍ائ‍ری‌ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
داستان دو شهر( متن کوتاه شده )
دیکنز، چارلز، ۱۸۱۲- ۱۸۷۰ ؛  تهران نشر مرکز، کتاب مریم   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹۸د۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای کار در گروه ؛حافظه فعال
بازار،میکائیل ؛  [بی جا] انتشارات مریم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۳۲‬,‭‌ک۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی ( کاربردی )با تاکید بر اثر مالیات ها بر متغیرهای اساسی اقتصاد ایران
هاشمی ، فرزاد،۱۳۴۸- ؛  تهران مریم   ، ۱۷۷ص
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدل بهینه انتقال تکنولوژی ( رویکردی بر صنایع پزشکی )
مدنی ، یاسر، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 120-93515966نمابر ناشر ;, 120-93515966آدرس ناشر :تهران - انقلاب - ژاندارمری غربی - پ -811 واحد 3 یاسر مدنی ، مریم حائری نیا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۴‬,‭‌م۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک