کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
الاس‍ت‍ی‍س‍ی‍ت‍ه‌ در ع‍م‍ران‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
ح‍س‍اب‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ح‍س‍اب‍ان‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
دا۱۲۳
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
 
پدیدآور:
س‍ی‍ل‍ورم‍ن‌، ری‍چ‍ارد
گ‍ل‍دش‍ت‍ای‍ن‌، لاری‌ ج‍ی‌
م‍ان‌، ه‍ای‍ن‍ری‍ش‌، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
م‍ل‍ک‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۳۷-
<اپ‍وس‍ت‍ل‌ = آپ‍وس‍ت‍ل‌>، ت‍ام‌ م‌.
ف‍ی‍ت‍زپ‍ات‍ری‍ک‌، پ‍ات‍ری‍ک‌ م‌.
س‍اد، م‍ارت‍ی‍ن‌ ه‍وارد
ب‍وی‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ض‍ی‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۰-
آدام‍ز، راب‍رت‌ ال‍ک‍زان‍در،۱۹۴۰ -م‌
 
ناشر:
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌: ک‍ت‍اب‌ پ‍رس‍ت‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌، گ‍روه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تونیتای بینوا" راه پر رنج شناخت "
مان ، هاینریش ، ۱۸۷۱- ۱۹۵۰ ؛  تهران علمی و فنی ، بخش هنر و ادبیات : کتاب پرسته   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۲=سیصد و دو[ >سیصد و دو ]مدار الکترونیک و برگزیده مدارات کاربردی کامپیوتری از کتابهای ۳۰۳ و ۳۰۴ مدار الکتور( طبقه بندی آی سی های کتاب و راهنمای کاربرد آن در مدارات )
تهران علمی و فنی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌س۹۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و کاربردهای آن
گلدشتاین ، لاری جی ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌گ۸‌ح۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل آنالیز ریاضی :کتاب اصول آنالیز ریاضی " والتر رودین "و برگزیده کتاب آنالیز ریاضی " تام م .اپوستل "و کتاب اصول آنالیز حقیقی " ربرت جی .بارتل "و آزمون ورودی کارشناسی ارشد و مسابقات ریاضی به انضمام قضایای اسنادی و مسائل تکمیلی
ضیائی ، محمد،۱۳۵۰- ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭ر۹‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭ط۹‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید
سیلورمن ، ریچارد ؛  [تهران ] انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌س۹۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی ؛ نخستین درس به همراه کاربردهای آن در معادلات دیفرانسیل
<اپوستل = آپوستل >، تام م . ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره کامل
آدامز، رابرت الکزاندر،۱۹۴۰ -م ؛  تهران علمی و فنی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭آ۴‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درسی در آنالیز ریاضی
فیتزپاتریک ، پاتریک م . ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حل مسائل جبر خطی :کتاب جبر خطی تام م .اپوستل ، کتاب جبر خطی هافمن - کنزی
ملک ، فرشته ،۱۳۳۷- ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل مقدماتی و مسائل مقدار مرزی
بویس ، ویلیام ؛  تهران انتشارات علمی و فنی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱‬,‭‌ب۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الاستیسیته نظری ، کاربردی ، محاسباتی
ساد، مارتین هوارد ؛  تهران انتشارات علمی و فنی ، گروه مکانیک   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۳‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک