کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر ن‍وی‍ن‌ --ق‍رن‌۲۰
ن‍ش‍ان‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ی‍ش‍ه‌گ‍ری‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌
ن‍م‍ای‍ش‌ - ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌
دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، -- داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌، آل‍ف‍رد ج‍وزف‌، ۱۸۹۹ - ۱۹۸۰ hpesoJ derflA ,kcachctiH -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
طال‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، -- داس‍ت‍ان‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ چ‍وب‍ی‌ -- ای‍ران‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
اس‍ت‍ع‍اره‌
ن‍واب‌ ص‍ف‍وی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، -- داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
دن‍ی‍وی‌گ‍رای‍ی‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ -ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
ع‍رف‍ان‌ و ه‍ن‍ر
ادب‍ی‍ات‌ - داس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ - رم‍ان‌
گ‍زی‍ده‌ ن‍ظم‌ و ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ --ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر
 
پدیدآور:
اس‍دال‍ه‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌
ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۱-
گ‍ودرزی‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
ک‍اظم‌ چ‍ل‍ی‍پ‍ا
دان‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دل‍ر
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴- ۱۳۸۴
م‍ددپ‍ور، م‍ح‍م‍د،۱۳۸۴-۱۳۳۴
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، س‍ارا
داوود غ‍ف‍ار زادگ‍ان‌
م‍ح‍م‍ود ص‍اب‍ری‌ خ‍ورزوق‍ی‌
ح‍ی‍دری‌، زه‍را
ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍اوری‌
اوم‍ب‍رت‍واک‍واک‍و
ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
ع‍س‍گ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ف‍راس‍ت‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۰-
گ‍راه‍ام‌، اچ‌.ت‍ی‌.
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍وره‌ م‍ه‍ر(ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍وره‌ م‍ه‍ر(واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌)
س‍وره‌ س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍وره‌
س‍وره‌ م‍ه‍ر واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
هیچکاک ، همیشه استاد
فراستی ، مسعود، ۱۳۳۰- ؛  سوره سینما   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‍ه۹‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
گراهام ، اچ .تی . ؛  تهران انتشارات سوره   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌گ۴‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن
یاوری ، حسین ؛  تهران سوره مهر(حوزه هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۹۲‬,‭‌ی۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیشه گری دستی در ایران
یاوری ، حسین ؛  تهران سوره مهر(وابسته به حوزه هنری پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۹۲‬,‭‌ی۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هنر مدرن :بررسی و تحلیل هنر معاصر جهان
گودرزی ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران سوره مهر وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۴۹۰‬,‭‌گ۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیر تفکر معاصر
مددپور، محمد،۱۳۸۴-۱۳۳۴ ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ، سوره مهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌م۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شال سبز :روایتی داستانی از زندگی شهید سید عبدالحسین دستغیب
عسگری ، علی اکبر ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭د۵‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تک درختی در کویر :روایتی داستانی از زندگی آیت الله سید محمود طالقانی
حیدری ، زهرا ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭ط۲‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پروانه ای که سوخت :روایتی داستانی از زندگی سید مجتبی نواب صفوی
عرفانی ، سارا ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هنر و زیبایی در نظر متفکران یونان و رم
مددپور، محمد، ۱۳۳۴- ۱۳۸۴ ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۷-
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
من او
امیرخانی ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی
بلخاری قهی ، حسن ، ۱۳۴۱- ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭‌ع۴‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کجاوه سخن
اسداله بقائی نائینی ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۰۰۵‬,‭‌ب ۷ ‌ک۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آثار نقاشی کاظم چلیپا
کاظم چلیپا ؛  تهران سوره مهر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌چ۸آ‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبنای تفکر و ابزار زیبایی آفرینی استعاره
اومبرتواکواکو ؛  سوره مهر   ،
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۲۸‬,‭‌ف‍لا ۲ ‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هرمنوتیک و تئاتر
محمود صابری خورزوقی ؛  تهران سوره مهر   ،
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ص۲۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تجلی نور در هنرهای سنتی ایران
حسین یاوری ؛  تهران انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭NY‬,‭۲۸۰‬,‭‌ی ۲ ‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شیشه گری دستی در ایران
حسین یاوری ؛  سوره مهر   ،
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۹۸‬,‭‌ی ۲ ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نشانه شناسی
دانیل چندلر ؛  سوره مهر   ،
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۹‬,‭‌چ۹ ‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زخمه
داوود غفار زادگان ؛  تهران سوره   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۵۲‬,‭‌ف۲۲ ز۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3