کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ای‍ن‍ت‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- س‍اخ‍ت‍ار
پ‍اس‍ک‍ال‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟۶۲۷ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ی‌)C(
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍اس‍ک‍ال‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ش‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌
دی‍ت‌، س‍ی‌.ج‍ی‌.،۱۹۴۱J.C. -،etaD
<م‍ات‍ی‍وز= م‍ت‍ی‍وز>، ج‍ان‌ اچ‌
م‍ک‍ن‍زی‌، اس‍ک‍ات‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>،< آل‍ی‍س‌= ال‍ی‍س‌>
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
دل‍داری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد، راب‍رت‌
اش‍رف‌زاده‌، رض‍ا، ش‍ارح‌
ک‍ری‍گ‌، راب‍رت‌ ج‍ی‌.
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر ی‍ادم‍ان‌؛ ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ش‍ر گ‍ل‌ آف‍ت‍اب‌:ان‍ج‍م‍ن‌ م‍دی‍ران‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ (خ‍راس‍ان‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی
تیشر، مایکل ؛  مشهد خراسان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۶۶‬,‭‌ت۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه
کافمن ، الیوت ؛  [مشهد] نشر یادمان ؛ انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی ( برای رشته های کامپیوتر، مهندسی و ریاضی )
<ماتیوز= متیوز>، جان اچ ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی برای ماشینهای آی .بی .ام .۳۷۰ و سریهای بعد از آن
دلداری ، حسین ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف‍لا۵د۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >به زبان < = C سی >
<هورویتز= هورویتس >،< آلیس = الیس > ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، رابرت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ، اسکات ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .جی .،۱۹۴۱J.C. -،etaD ؛  مشهد موسسه فرهنگی انتشاراتی باغانی : خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربرد آیات و روایات در شعر شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
اشرف زاده ، رضا، شارح ؛  [مشهد] اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۵۴‬,‭آ۲،‌ف‍لا۴۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
معماری < کامپیوتر= کامپیوتری >
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰-۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، رابرت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر۸۰۵۱
مکنزی ، اسکات ؛  مشهد انتشارات خراسان ، بنیاد فرهنگی باغانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
توربو پاسکال
کافمن ، الیوت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای دریافت گواهینامه < =0009 OSIایزو نه هزار >به روش آسان
کریگ ، رابرت جی . ؛  مشهد نشر گل آفتاب :انجمن مدیران صنایع (خراسان )   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌ک۴ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2