کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ان‍ب‍ارداری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍دل‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارپ‍ردازی‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
خ‍دم‍ات‌ غ‍ذای‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
ان‍ب‍ارداری‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
 
پدیدآور:
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ه‍ی‍راگ‍و، س‍ان‍دری‍ش‌
<ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
آذر، طغ‍رل‌
<م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
گ‍روه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
آری‍ان‍ژاد،< م‍ی‍رب‍ه‍ادرق‍ل‍ی‌= م‍ی‍ر ب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌>،۱۳۳۰-
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
<دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، ن‍ادر
ص‍ال‍ح‍ی‌ف‍ت‍ح‌ آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ظاه‍ری‌، ج‍ه‍ان‍دار، ۱۳۳۲-
ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۹-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍رم‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
آذرخ‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ )
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای خرید و انبارداری
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت انبار و عملیات مرتبط با سیستم های انبارداری
علیمی ، حسین علی ،۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ع۸‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار(در واحدهای صنعتی )
گروه مهندسی صنایع ؛  تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۹/۶‬,‭د۲ط۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول کلی طرح و تنظیم سیستمهای حسابداری
آذر، طغرل ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول کارپردازی و انبارداری در موسسات دولتی
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی سیستم های تولیدی و کنترل انبار
صالحی فتح آبادی ، حسن ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۵‬,‭‌ص۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی < >سیستمهای = سیستم های >تولیدی
آریانژاد،< میربهادرقلی = میر بهادر قلی >،۱۳۳۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی واحدهای صنعتی
هیراگو، ساندریش ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۷‬,‭‍ه۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و اصول انبارداری ( مفاهیم کاربردی واردات و صادرات )
<دیبائی = دیبایی >، نادر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸-۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی انبار( استقرار کالا، تجهیزات ، حمل و نقل و)...
تهران جهاد دانشگاهی ( دانشگاه صنعتی شریف )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۸۹/۶‬,‭ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خرید، مدیریت انبارداری و توزیع
<دعائی = دعایی >، حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭د۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و< انبارداری = انبار داری >
<حسنقلی پور= حسنقلی پور>، طهمورث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کنترل هزینه غذا و نوشابه
مظاهری ، جهاندار، ۱۳۳۲- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۹۱۱‬,‭‌م۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عملیاتی خرید و انبارداری
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >خرید، انبارداری و توزیع ( رشته مدیریت بازرگانی )
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک