کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش علمی :ارزیابی روان شناسی و آرای تربیتی کلاپارد و نقش او در پیدایش آموزش و پرورش علمی
امیری ، محمدعلی ، ۱۳۰۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک