کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ائ‍م‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ر --س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ه‍ن‍ر
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۹۲ ق‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ -- ت‍اری‍خ‌
ع‍ل‍وم‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
دا۱۲۳
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍س‍اج‍ی‌ -- ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌ -- اک‍س‍ی‍داس‍ی‍ون‌ آن‍ودی‌
س‍اع‍ت‌ آف‍ت‍اب‍ی‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۷ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍م‍ای‍ش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
ه‍ن‍دس‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۶۰-۱۲۸۱
<طاه‍ون‍ی‌= طاح‍ون‍ی‌>، ش‍اپ‍ور، ۱۳۳۴-
ف‍رج‌زاده‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
دوم‍ا، م‍وری‍س‌، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
ع‍ل‍ی‌ اح‍ی‍ائ‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
اف‍ش‍اری‌، گ‍ودرز،۱۳۲۵
ش‍ه‍ری‍اری‌، خ‍س‍رو
ن‍وش‍ی‍ن‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
<ال‍ح‍س‍ن‍ی‌=ح‍س‍ن‍ی‌>، ه‍اش‍م‌ م‍ع‍روف‌،۱۹۱۹-
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۲۵-
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۰-
<زری‍ن‍ک‍وب‌= زری‍ن‌ ک‍وب‌>، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ن‍ی‍ون‌، لارن‍س‌، ۱۸۶۹- ۱۹۴۳
ارس‍طو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق‌.م‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ئ‍ون‌،۱۹۱۰-۱۸۲۸
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ص‍م‍د، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌،۱۳۱۲-
م‍ح‍م‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۲۵-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ،ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رج‍اء و م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍ک‍وف‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی بر انقلاب اسلامی
محمدی ، منوچهر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری و< سیستم های = سیستم های >باربر< سازه ای = سازه ای >
<طاهونی = طاحونی >، شاپور، ۱۳۳۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭ط۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زندگی دوازده امام
<الحسنی =حسنی >، هاشم معروف ،۱۹۱۹- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶-۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۶/۵‬,‭‌ح۵‌س۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارسطو و فن شعر
ارسطو، ۳۸۴- ۳۲۲ ؟ق .م ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۴۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و تحلیل الگوریتم ها
فرمنش ، مونس علی ،۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ،امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<تفسیر المیزان = تفسیرالمیزان >
طباطبائی ، محمدحسین ،۱۳۶۰-۱۲۸۱ ؛  تهران مرکز نشر فرهنگی رجاء و موسسه انتشارات امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭ط۲۴‌م۹۰۴۱‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و تکامل هندسه
تهران امیرکبیر، کتابهای شکوفه   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۴۵‬,‭‌ف‍لا۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ علم در ایران
فرشاد، مهدی ، ۱۳۲۰- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساعتهای خورشیدی :اصول و راهنمای ساخت
علی احیائی ، ماشاالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴-
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۲۱۵‬,‭‌ع۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنعت و اختراع
دوما، موریس ، ویرایشگر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۲-
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۵‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنود ایزینگ و رنگ آلومینیوم
فرج زاده ، هوشنگ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۶۹۴/۲‬,‭‌ف۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر چیست ؟
تولستوی ، لئون ،۱۹۱۰-۱۸۲۸ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵‬,‭‌ت۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد تهویه در نساجی
افشاری ، گودرز،۱۳۲۵ ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۸‬,‭‌ن۵‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیر تاریخی نقاشی ایرانی
بینیون ، لارنس ، ۱۸۶۹- ۱۹۴۳ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هنر تئاتر
نوشین ، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۷‬,‭‌ن۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتاب نمایش :فرهنگ واژه ها، اصطلاحها، سبکها و جریانهای نمایشی
شهریاری ، خسرو ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۰۳۵‬,‭‌ش۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
از کوچه رندان :درباره زندگی و اندیشه حافظ
<زرینکوب = زرین کوب >، عبدالحسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
باران ، آفتاب ، و قصه کاشی
[تهران ] امیرکبیر، کتابهای شکوفه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تلخون و چند قصه ی دیگر
بهرنگی ، صمد، ۱۳۱۸- ۱۳۴۷ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۷۷‬,‭‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ترکه های درخت آلبالو
خلیلی ، اکبر، ۱۳۲۵- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌ل۸۴‌ت۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9