کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍د م‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ا۱۲۳
پ‍ی‍ام‍ه‍ا و ج‍م‍لات‌ ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍روزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ی‍روزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،گ‍رد آورن‍ده‌
 
ناشر:
ام‍ی‍د م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیامک های دکتر علی شریعتی
فیروزی ، علیرضا،گرد آورنده ؛  سبزوار امید مهر   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیامک های صادق هدایت
فیروزی ، علیرضا ؛  سبزوار امید مهر   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک