کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، آراد ک‍ت‍اب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍ازه‌
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ --ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍ه‍ام‌ --ج‍دول‌ ه‍ا ن‍م‍وداره‍ا
ای‍ن‍ت‍ل‌۸۰۵۱( ری‍زپ‍ردازن‍ده‌ -- )ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۵۶-
م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۵-
ال‍ون‍دی‌، ج‍اب‍ر،۱۳۶۶-
 
ناشر:
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌، آراد ک‍ت‍اب‌
آراد ک‍ت‍اب‌ : ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌: ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌ دان‍ش‌
آراد ک‍ت‍اب‌: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ آراد: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترولر ۸۰۵۱ با پروژه های ۱۰۰ %عملی
الوندی ، جابر،۱۳۶۶- ؛  تهران موسسه کتاب آراد: امید انقلاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با الگوهای هارمونی در بازارهای سرمایه
محمدی ، علی ،۱۳۵۵- ؛  تهران آراد کتاب : امید انقلاب : کهکشان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۴۶‬,‭‌م۳آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل الگوهای شمعی در بازار سرمایه
محمدی ، علی ،۱۳۵۵- ؛  تهران آراد کتاب : امید انقلاب   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۶۳۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و تشریح کامل مسائل تحلیل سازه ها( روش کلاسیک و ماتریس )بر اساس کتاب مهندسی شاپور طاحونی
طهموریان ، فرزانه ، ۱۳۵۶- ؛  تهران امید انقلاب ، آراد کتاب   ، ۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف‍لا۳ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک