کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌
ام‍ی‍د، ج‍م‍ال‌، ۱۳۲۸-
رای‍زی‍ن‍گ‍ر،< ی‍وت‍ه‌= ای‍وت‌>
 
ناشر:
روزن‍ه‌
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری < بین الملل = بین الملل :>فرهنگ ها و رفتار
رایزینگر،< یوته = ایوت > ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭ر۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فیلمهای سینمای ایران
امید، جمال ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای ایران
امید، جمال ، ۱۳۲۸- ؛  تهران روزنه   ، - ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک