کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ام‍ق‍رو۱۲۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ازداری‌ ن‍ه‍ف‍ت‍ه‌
ن‍ظری‍ه‌ ی‌ ذه‍ن‌
اس‍ت‍رس‌
پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ م‍رک‍زی‌
ت‍ن‍ی‍دگ‍ی‌
ام‍ق‍رو۱۲۳
پ‍اس‍خ‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ س‍اق‍ه‌ م‍غ‍ز
اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ات‍ی‌ ص‍ف‍ا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
خ‍ل‍ف‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
خ‍وش‍اب‍ی‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
خ‍رم‌ آب‍ادی‌ ، راض‍ی‍ه‌
ح‍م‍ی‍دی‌ ن‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
<خ‍س‍روپ‍ور= خ‍س‍رو پ‍ور>، م‍رج‍ان‌
رض‍ازاده‌، ن‍ی‍م‍ا
رئ‍ی‍س‍ی‌، ف‍ی‍روزه‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
<پاسخ های = پاسخهای >شنوایی ساقه مغز در کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >
رضازاده ، نیما ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه پاسخ شنوایی ساقه مغز در کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و هنجار
حمیدی نهرانی ، مرتضی ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه استرس والدگری در مادران کودکان مبتلا به اختلال < اتیسم = اوتیسم >با مادران کودکان بهنجار
خرم آبادی ، راضیه ؛  ۱۳۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بررسی راهبردهای مقابله ای و میزان تنیدگی در مادران کودکان مبتلا به < اتیسم = اوتیسم >و مقایسه آن با مادران کودکان عادی
خوشابی ، کتایون ؛  ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
نقص نظریه ی ذهن در پسیکوز :آیا برای اسکیزوفرنیا اختصاصی است ؟
نجاتی صفا، علی اکبر ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >، پیش و پس از درمان دارویی
<خسروپور= خسرو پور>، مرجان ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر< فعالیت های = فعالیتهای < >موسیقایی = موسیقیایی >بر حافظه و توجه در< اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >
خلف بیگی ، میترا ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه < راه کارهای = راهکارهای >مقابله ای در بیماران مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >و< اختلال دو قطبی = اختلالات دوقطبی >
صالحی ، منصور ؛  ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
مقایسه برخی از< ویژگی های = ویژگیهای >گفتاری و زبانی افراد مبتلا به < اسکیزوفرنیا= اسکیزوفرنی >با گروه شاهد
رئیسی ، فیروزه ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک