کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ف‍ل‍وچ‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ن‍م‍ودار ج‍ری‍ان‌ ک‍ار
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ی‍وس‍ف‍ی‌، ه‍ادی‌، ۱۳۵۴-
ه‍وروی‍ت‍ز، ال‍ی‍س‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۹-
ل‍ی‌ف‍ور، راب‍رت‌
ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۱-
غ‍لام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ک‍ورم‍ن‌ ت‍وم‍اس‌
<ق‍ل‍ی‌ زاده‌= ق‍ل‍ی‌زاده‌>، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
<داورپ‍ن‍اه‌= داور پ‍ن‍اه‌>، ه‍اش‍م‌،۱۳۵۶-
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۴۰-
<ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌= ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌>، م‍ح‍م‍ود
ب‍ج‍ان‍ی‌، ص‍ادق‌،۱۳۳۹-
ال‍ل‍ه‌وردی‌ ، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ره‍ن‍م‍ون‌، رام‍ی‍ن‌،۱۳۴۰-
 
ناشر:
ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
م‍ع‍ارف‌ دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍م‌ م‍ع‍م‍ار روی‍ال‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
ف‍اطم‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌، م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
درخ‍ش‍ش‌
ف‍رات‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ن‍ده‌
ن‍اق‍وس‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، چ‍رت‍ک‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم =گوریتم >و فلوچارت :راهنمای سودمندی برای کلیه علاقمندان به برنامه نویسی
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها
هورویتز، الیس ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۹‍ه۹۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم = گوریتم >و فلوچارت
غلامی ، بهرام ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران ، مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ...
صادقی ، ایرج ، ۱۳۱۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ص۲۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی ساختمان داده ها و الگوریتم ها
لی فور، رابرت ؛  تهران کانون نشر علوم ، چرتکه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ل۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ،۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها و الگوریتم ها
رهنمون ، رامین ، ۱۳۴۰- ؛  تهران پوران پژوهنده   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۹‌س۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی کامپیوتری در آئینه الگوریتم و فلوچارت
بجانی ، صادق ،۱۳۳۹- ؛  تهران فرات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< الگوریتم ها= الگوریتم ها :>= )SRLCسی ال ار اس )
مشهد درخشش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< الگوریتم ها= الگوریتم ها :>= )SRLCسی ال ار اس )
کورمن توماس ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر و< الگوریتمها= الگوریتم ها>
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ج۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم ها= الگوریتمها :>تحلیل ، طراحی و ارزیابی کارایی
<نقیب زاده = نقیب زاده >، محمود ؛  مشهد به نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
الگوریتم و فلوچارت ( کمک آموزشی )
الله وردی ، مجتبی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها>
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۲۷۰۴۰-۶۶۹۰۶۷۱۱،آدرس ناشر :تهران - م انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی - کوچه مهدیزاده - پ ۷ پوران پژوهش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم = الگوریتمها :>مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
<قلی زاده = قلی زاده >، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۳۰۱۸۶۷-۰۹۱۲۱۹۳۳۶۹۰- ،آدرس ناشر :شهران - بزرگراه ایرانپارس - خیابان وسک - کوچه هشتم - پلاک ۱۸ حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ق۸ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >و< الگوریتم ها= الگوریتمها :>کتاب ارشد
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران : تلفن ناشر :04072966 پوران پژوهش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲و۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مقدمه ای بر طراحی الگوریتم < = SRLCسی ال آر اس >
<داورپناه = داور پناه >، هاشم ،۱۳۵۶- ؛  تهران معارف دینی ، علم معمار رویال   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتم - کتاب ارشد
یوسفی ، هادی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ی۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
داده ساختارها و مبانی الگوریتم
قدسی ، محمد، ۱۳۳۱- ؛  تهران : تلفن ناشر :, 5-26568466نمابر ناشر ;27970466 فاطمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2