کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ه‍ای‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ دوس‍طح‍ی‌
م‍س‍ال‍ه‌ م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌، ه‍ل‍ی‍ک‍وپ‍ت‍ر، ام‍ک‍ان‌ ب‍رداش‍ت‌ ه‍م‍زم‍ان‌ اف‍راد و ت‍ح‍وی‍ل‌ ک‍الا، ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ف‍رااب‍ت‍ک‍اری‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌، ن‍رم‌ اف‍زار ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ گ‍م‍ز
م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌ وس‍ای‍ل‌ ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ب‍ا ب‍ارگ‍ی‍ری‌ و ت‍ح‍وی‍ل‌ ه‍م‍زم‍ان‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ازش‍ی‌
م‍س‍ئ‍ل‍ه‌( م‍س‍ال‍ه‌ )م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ م‍س‍ی‍ری‍اب‍ی‌
م‍دل‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
م‍ت‍ل‍ب‌
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌( ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌)
ک‍اه‍ش‌ ان‍رژی‌ م‍ص‍رف‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ری‍ن‌ ک‍ام‌، زه‍را
رف‍ی‍ع‍ی‌ ف‍ر، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ن‍وروزی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ب‍اوی‌، ام‍ی‍د
ت‍وت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍م‍ی‍ع‌
<اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ زاده‌= اس‍م‍ع‍ی‍ل‌زاده‌>، م‍ه‍ی‍ن‌
<ک‍ری‍م‌ زاده‌= ک‍ری‍م‌زاده‌ >پ‍اری‍زی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۶۳-
پ‍وزش‍ی‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌
ع‍ل‍ی‍رض‍ا، م‍ه‍دی‌
راج‍اس‍ک‍اران‌، س‍ان‍گ‍و ت‍ه‍وار
<رض‍ائ‍ی‌= رض‍ای‍ی‌>، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۸-
م‍وت‍ی‍ن‍گ‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
<ع‍ال‍م‌ت‍ب‍ری‍ز= ع‍ال‍م‌ ت‍ب‍ری‍ز>، اک‍ب‍ر، ۱۳۳۷-
ش‍ری‍ف‍ان‍ی‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ع‍اب‍دی‍ن‌ زاده‌ ق‍اض‍ی‌ م‍ح‍ل‍ه‌، س‍ت‍اره‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌:زان‍ی‍س‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ ج‍ن‍وب‌
ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ع‍اب‍د: م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
ن‍اق‍وس‌
ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< الگوریتم های = الگوریتمهای >ژنتیک و کاربردهای آن
علیرضا، مهدی ؛  تهران ناقوس اندیشه :زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ع۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتم های >ژنتیک و< بهینه سازی = بهینه سازی < >سازه های = سازه های >مرکب
باوی ، امید ؛  تهران عابد: مهرگان قلم   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
انتخاب پورتفوی با استفاده از< برنامه ریزی = برنامه ریزی >سازشی و الگوریتم ژنتیک تحت معیارهای مختلف سنجش ریسک در بورس تهران
نوروزی ، فرشته ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۸،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه یک مدل بهینه جهت مکانیابی تسهیلات تحت سیاست های < برنامه ریزی = برنامه ریزی >موجودی با رویکرد نظریه صف در زنجیره تامین < چندسطحی = چند سطحی >
توتونی ، محمدسمیع ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۵،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
<ارائه = ارایه >مدل احتمالی مدیریت درآمد در هتل با استفاده از الگوریتم ژنتیک
پوزشی ، سیمین ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای < >فرا ابتکاری = فراابتکاری >در< بهینه سازی = بهینه سازی >ترکیبی :ژنتیک ، شبکه عصبی ، آنیل < شبیه سازی شده = شبیه سازی شده ...>
<عالم تبریز= عالم تبریز>، اکبر، ۱۳۳۷- ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در< نرم افزار= نرم افزار< >= baltaMمطلب >
<رضائی = رضایی >، علیرضا، ۱۳۵۸- ؛  تهران کتاب پدیده ، آذر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۶آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی یک شبکه زنجیره تامین سبز< دو سطحی = دوسطحی >با امکان برداشت و تحویل همزمان
عابدین زاده قاضی محله ، ستاره ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۰۸،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >عصبی ، منطق فازی و الگوریتم ژنتیک ترکیب و کاربرد
راجاسکاران ، سانگو تهوار ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۴۸‬,‭ر۲‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتم های >هوش جمعی مبانی نظری به همراه پیاده سازی در< = baltaMمتلب >
<کریم زاده = کریم زاده >پاریزی ، مرتضی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۷‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مساله ی مسیریابی وسایل نقلیه سبز ناهمگن با بارگیری و تحویل همزمان < چندمحصولی = چند محصولی >و چند قرارگاهی
شیرین کام ، زهرا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۴۵،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مسیریابی کارآمد هلیکوپتر برای توزیع و مکانیابی جهت برداشت در شرایط اضطراری
رفیعی فر، نیلوفر ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۴۷،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<الگوریتم های = الگوریتمهای >فراابتکاری :مبانی نظری و پیاده سازی در متلب
تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
حل مسائل < برنامه ریزی = برنامه ریزی >دو سطحی خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
<اسمعیل زاده = اسمعیل زاده >، مهین ؛  علم و فرهنگ علوم پایه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۴۷،MT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت :رویکردی های < بهینه سازی = بهینه سازی >فازی نوین
موتینگی ، مایکل ؛  تهران انتشارات سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۰‬,‭‌م۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائة یک روش بهبود یافته آگاه بر زمان بندی خواب جهت کاهش انرژی مصرفی در شبکه های حسگر< بی سیم = بی سیم >
شریفانی ، سپیده ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک