کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍ات‍وری‌
ب‍رق‌ س‍اک‍ن‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍رق‌ --ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - م‍س‍ای‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ب‍رق‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
گ‍ری‍ن‌، درک‌ چ‍ارل‍ز
ک‍ت‍ی‌،ج‍ی‍م‍ی‌
م‍ک‌ لارن‌، پ‍ی‍ت‍ر
س‍اون‍ی‌
وات‍س‍ون‌، ج‍ان‌
دی‍وی‍دس‍ن‌، ه‍وم‍ر
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۰-
ب‍ل‌، دی‍وی‍د۱۹۳۰-
م‍ال‍وی‍ن‍و، آل‍ب‍رت‌ پ‍ل‌
ه‍اپ‍ت‍م‍ن‌،پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ی‍ت‍س‌ ج‍رال‍د، آرت‍ور ی‍وج‍ی‍ن‌، ۱۹۰۹- ۱۹۷۸
ب‍ه‍ن‍ام‌، س‍ی‍ام‍ک‌
م‍ت‌، اس‍ت‍ف‍ان‌
ک‍ال‍ورت‌، ج‍ک‌ م‍اک‍س‍ول‌
ب‍ول‍م‍ان‌، رزم‍اری‌
آزادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍وی‍ل‌ اش‍ت‍اد، راب‍رت‌
م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌،۱۹۱۱-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ،م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ص‍ب‍اح‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر
ق‍ائ‍م‌
اس‍ت‍اد
ن‍اق‍وس‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آش‍ی‍ن‍ا
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی برق - الکترونیک - مخابرات
فتاحی ، رحمت الله ،۱۳۳۰- ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۸۳۱‬,‭‌ف۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
گرین ، درک چارلز ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی عیب یابی و تعمیر سیستم های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه
دیویدسن ، هومر ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰/۲‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
ساونی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکترونیک
مالوینو، آلبرت پل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌م۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک به زبان ساده
مت ، استفان ؛  تهران قائم   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۲۰‬,‭‌م۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
کالورت ، جک ماکسول ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع انگلیسی فارسی الکترونیک
مارکوس ، جان ،۱۹۱۱- ؛  تهران کمانگیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۰۴‬,‭‌م۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، رابرت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قطعه ها و مدارهای الکترونیکی
آزادی ، محمدرضا ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭آ۴‌ق۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مهندسی برق
فیتس جرالد، آرتور یوجین ، ۱۹۰۹- ۱۹۷۸ ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشینهای الکتریکی و کاربرد الکترونیک قدرت در کنترل آنها
مک لارن ، پیتر ؛  مشهد آستان قدس رضوی . موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۷۳‬,‭‌م۷‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای علوم فنی ( رشته های الکترونیک ، برق ، کامپیوتر)
بولمان ، رزماری ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قطعات و مدارات الکترونیک
بویل اشتاد، رابرت ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل قطعات و مدارات الکترونیک نشلسکی
بهنام ، سیامک ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ب۹‌ق۶۲۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول و کاربرد سنسورها
هاپتمن ،پیتر ؛  تبریز انتشارات آشینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‍ه۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی مدار منطقی دیجیتال
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌ت۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک نوری
واتسون ، جان ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ،مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭و۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مدارهای تکنیک پالس
بل ، دیوید۱۹۳۰- ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۲۰۰۰=دو هزار >مسئله حل شده در الکترونیک
کتی ،جیمی ؛  مشهد استاد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۲‬,‭‌ک۳‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9