کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍د م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
ف‍رن‍چ‌، ون‍دل‌، ۱۹۲۳ - م‌
 
ناشر:
ص‍ف‍ار، اش‍راق‍ی‌
ص‍ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<فرایند= فرآیند >مدیریت جهانگردی
الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<فرایند= فرآیند< >خط مشی گذاری = خطمشی گذاری >عمومی
الوانی ، سید مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول در سازمان
فرنچ ، وندل ، ۱۹۲۳ - م ؛  تهران صفار، اشراقی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ف۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان :ساختار و طرح سازمانی
رابینز، استیون پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک