کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازم‍ان‌
طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ پ‍ی‌.، ۱۹۴۳ - م‌
ه‍دی‌، ف‍رل‌
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ف‍وژان‌
ص‍ف‍ار
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
گ‍وه‍رب‍ار، ع‍ص‍ر ف‍رزان‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور عمومی تطبیقی :مدیریت تطبیقی ( مبانی ، مفاهیم و نظریه ها برای رشته های مدیریت دولتی و علوم سیاسی )
هدی ، فرل ؛  تهران گوهربار، عصر فرزانگان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۵۵‬,‭‍ه۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تهیه پژوهشنامه < = lasoporPپروپوزال ( >برای تدوین و نقد پایان نامه :)گفتگویی با دکتر سیدمهدی الوانی
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاق < حرفه ای = حرفه ای >در سازمان به شیوه جوانمردان
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت عمومی
الوانی ، سیدمهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۹۱۳۷۰۱،آدرس ناشر :خ کریم خان ، نبش میرزای شیرازی - شماره 561 نشر نی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷،/‌ف۲،‌ف‍لا۷۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئوری سازمان :ساختار و طرح سازمانی
رابینز، استیون پی .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران صفار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭ر۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک