کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ال‍ب‍رز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
م‍ری‌، م‍ل‍ک‍ه‌ اس‍ک‍ات‍ل‍ن‍د، ۱۵۴۲ - ۱۵۸۷ stocs fo neeuQ ,yraM -- داس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌
م‍دی‍ران‌ -- م‍ش‍اغ‍ل‌
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، ل‍ی‌ ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰hcivealokiN veL ,iotsloT .
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودورم‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍وی‍چ‌،۱۸۸۱-۱۸۲۱ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
م‍ح‍م‍درض‍اپ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۱۳۵۹-۱۲۹۸
ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌
دا۱۲۳
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
پ‍وش‍ک‍ی‍ن‌، آل‍ک‍س‍ان‍در س‍رگ‍ی‌ ی‍وی‍چ‌، ۱۷۹۹- ۱۸۳۷ ،hciveegreS rdnaskelA ,nikhsuP
 
پدیدآور:
طب‍ری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ج‍ری‍ر، ۳۱۰-۲۲۴ ق‌
ع‍ظی‍م‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۳۲-
ف‍ون‌ گ‍رون‍ب‍ام‌، گ‍وس‍ت‍او ادم‍ون‍د، ۱۹۰۹- ۱۹۷۲
ک‍ال‍پ‍اک‍ی‍ان‌، ل‍ورا
ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۲-
م‍ش‍ی‍ری‌، م‍ه‍ش‍ی‍د، ۱۳۳۰-
رون‌ت‍ری‌، درک‌
ش‍وک‍راس‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ف‍ص‍ی‍ح‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۱۳-
ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌، ۱۹۳۱-
ب‍اک‌، پ‍رل‌، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳
ت‍روای‍ا، ه‍ان‍ری‌، ۱۹۱۱-
آرچ‍ر، ج‍ف‍ری‌، ۱۹۴۰-
پ‍ارس‍ی‌پ‍ور، ش‍ه‍رن‍وش‌،
ق‍ص‍اع‌، م‍ح‍م‍د
ای‍وان‍وف‌، وی‍اچ‍س‍لاو ای‍وان‍ووی‍چ‌،۱۹۴۹-۱۸۶۶
س‍ادات‌ ن‍اص‍ری‌ ، ح‍س‍ن‌ ،۱۳۰۵-
ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخنامه طبری :گردانیده منسوب به بلعمی از کهن ترین متون فارسی ؛ بخش چاپ ناشده
طبری ، محمدبن جریر، ۳۱۰-۲۲۴ ق ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭ط۲‌ت۲۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جهش ، خاطرات روز بعد
قصاع ، محمد ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌ص۲‌ج۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بار سنگین زنان شاغل :راهنمای زنان شاغل برای دستیابی به یک زندگی به دور از فشار رومی
فیدر، شرلی اسلون ، ۱۹۳۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۹/۴۸‬,‭‌ف۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
هزار سال تفسیر فارسی : سیری در متون کهن تفسیری پارسی با شرح و توضیحات
سادات ناصری ، حسن ،۱۳۰۵- ؛  تهران البرز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۷‬,‭‌س۲‍ه۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰=ده [>ده ]مقاله درباره زبان ، فرهنگ ، ترجمه
مشیری ، مهشید، ۱۳۳۰- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۳۸‬,‭‌م۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرار فروهر
فصیح ، اسماعیل ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۹‬,‭‌ص۸۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ریشه در خاک ( نی زنده )
باک ، پرل ، ۱۸۹۲- ۱۹۷۳ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۰۵‬,‭‌ف‍لا۷ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خورشید تابان
کرایتون ، مایکل ، ۱۹۴۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭ر۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بزنگاه داستان
آرچر، جفری ، ۱۹۴۰- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭آ۴‌ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پوشکین :زندگینامه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۳۰‬,‭‌ت۴‌پ۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزادی و زندگی تراژیک : پژوهشی در داستایفسکی
ایوانوف ، ویاچسلاو ایوانوویچ ،۱۹۴۹-۱۸۶۶ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۲۸‬,‭‌ی۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طوبا و معنای شب
پارسی پور، شهرنوش ، ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۴‬,‭‌پ۲ط۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در قرون وسطی
فون گرونبام ، گوستاو ادموند، ۱۹۰۹- ۱۹۷۲ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۶/۸۵‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آخرین سفر شاه :سرنوشت یک متحد امریکا
شوکراس ، ویلیام ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰- ۱۳۳۲
عظیمی ، فخرالدین ، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۰۱‬,‭‌ع۶‌ب۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ایران در آستانه قرن بیستم :سفرنامه هیات نویسندگان و محققین ماهنامه نشنال جئوگرافیک از ایران در سال ۱۹۲۱ - ۱۳۰۰ ه.ش ... و ۶۳ تصویر از کاروانهای ایرانی - به ضمیمه آلبومی از تصاویر ایران در دهه ۱۳۰۵- ۱۲۹۵ ه.ش
تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HN‬,‭۶۷۰/۲‬,‭آ۸‌ف‍لا۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چک لیست مدیران
رون تری ، درک ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭ر۲‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شرح مفصل احوال و آثار لئون تولستوی نویسنده نامدار روسیه
تروایا، هانری ، ۱۹۱۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۵۴/۵‬,‭‌ت۹‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ماری استوارت
تسوایک ، اشتفان ، ۱۸۸۱- ۱۹۴۲ ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۵‌م۲۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کوزت :ادامه بینوایان
کالپاکیان ، لورا ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PS‬,‭۳۵۶۶‬,‭‌ف‍لا۷‌ک۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2